Jan 18, 2020   1:31 a.m. Bohdana
Academic information system

Course syllabus DPRO04_6I - Diplomový projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DPRO04_6I
Názov predmetu: Diplomový projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu študent odovzdá vedúcemu projektu samostatne vypracovaný diplomový projekt na zadanú tému, ktorého realizácia bude hodnotená klasifikačnou stupnicou Študijného poriadku STU nasledovne: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (menej ako 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent pozná metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU, vie vyhľadávať potrebné informačné zdroje, vie ich analyzovať a vyvodzovať relevantné závery. Študent je schopný samostatne vypracovať diplomovú prácu zameranú na riešenie technického, technicko-ekonomického alebo manažérskeho problému.
 
Stručná osnova predmetu:
Metodika písania záverečných prác;
Reálne riešenie konkrétnej témy (problému z podniku, resp. prípadovej štúdie) pod vedením príslušného vedúceho diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Diplomový projekt nadväzuje na predmet Diplomová práca, a jeho úspešné ukončenie je podmienkou pre pokračovanie predmetom Diplomová práca v letnom semestri.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1416

ABCDEFX
57,3 %19,0 %16,0 %4,9 %2,6 %0,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Dušan Baran, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Viera Bestvinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Fero, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Helena Fidlerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Mária Homokyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Natália Horňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martina Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Lukáš Jurík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Kristína Koltnerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Petra Marková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jana Mesárošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľubica Mrvová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vanessa Prajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Szabó, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Miriam Šefčíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: