25. 1. 2020  9:19 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu EKAP04_6I - Ekonomická analýza podniku (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: EKAP04_6I
Názov predmetu: Ekonomická analýza podniku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Celkové hodnotenie je integrálnym hodnotením, ktoré v sebe zahŕňa: hodnotenie počas príslušného semestra (test, kontrolná písomka, semestrálne zadanie, aktívna účasť vo vyučovacom procese), za ktoré je možné získať maximálne 20 bodov a hodnotenie písomnej skúšky počas skúškového obdobia, za ktoré je možné získať maximálne 80 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 74 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 65 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a praktické zručnosti s analýzou ekonomických informácií pre potreby manažérskeho rozhodovania a riadenia ekonomických parametrov transformačného procesu priemyselného podniku, a to na úrovni podniku ako celku, ale aj na úrovni vybraného sortimentu výrobkov a výrobku. Dokáže využívať finančno-ekonomické ukazovatele v manažérskej práci a vie analyzovať odchýlky v úrovni ukazovateľov prostredníctvom analytických modelov.
 
Stručná osnova predmetu:
Ukazovatele sprostredkujúce obraz o ekonomickej realite v podniku, úskalia práce s ukazovateľmi.
Klasifikácia informačných zdrojov pre analýzu, vypovedacia schopnosť podnikových reportov.
Analýza odchýlok v úrovni ekonomických ukazovateľov, tvorba analytických modelov.
Metódy kvantifikácie vplyvu determinujúcich činiteľov na analýzu odchýlok v úrovni ukazovateľov.
Ekonomická analýza na úrovni podniku ako celku: analýza finančnej situácie podniku.
Ekonomická analýza kvantitatívnych výsledkov podniku, neredukované a redukované objemové ukazovatele, podmienky tzv. ekonomického normálu.
Analýza faktorov determinujúcich ekonomickú výkonnosť podniku.
Analýza faktorov determinujúcich tvorbu peňažných prebytkov v podniku.
Analýza ekonomických parametrov pôsobenia výrobných činiteľov v transformačnom procese.
Ekonomická analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych výsledkov na úrovni vybraného sortimentu výrobkov.
Ekonomická analýza na úrovni výrobku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZALAI, K. -- DÁVID, A. -- ŠNIRCOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, E. -- HURTOŠOVÁ, J. -- SOVÍKOVÁ, D. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava : Sprint dva, 2013. 471 s. ISBN 978-80-89393-80-0.
HIGGINS, R C. -- KUNST, P. Analýza pro finanční management. Praha : Grada Publishing, 1997. 399 s. ISBN 80-7169-404-5.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha : Grada, 2010. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 728

ABCDEFX
6,7 %12,9 %17,9 %24,5 %36,1 %1,9 %
Vyučujúci: prof. Ing. Dušan Baran, PhD. (prednášajúci)
Ing. Mária Homokyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Miriam Šefčíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Viktória Talnagiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: