18. 10. 2019  3:38 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ENI205_6I - Environmentálne inžinierstvo II (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ENI205_6I
Názov predmetu: Environmentálne inžinierstvo II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre absolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku:

- 100% aktívna účasť na laboratórnom cvičení (ospravedlnenie od lekára – nahradiť cvičenie)
- Odovzdanie všetkých protokolov do AIS na požadovanej úrovni pred nasledujúcim!! cvičením.

- V priebehu semestra je potrebné absolvovať 1 priebežnú písomku (po 20 b).Počet opakovaní písania priebežnej písomky je 1 riadny termín a 1 opravný termín (13. týždeň semestra).


Výslednú známku z predmetu EI II bude tvoriť
- 20 bodov z cvičení – max.20 b priebežná písomka
- 80 bodov zo skúšky – písomná časť + ústna odpoveď, účasť na ústnej časti skúšky je podmienená úspešným absolvovaním písomnej časti skúšky.

Výsledná známka sa zapíše ako súčet všetkých získaných bodov.
A: 100 - 92 b
B: 91,9 - 83 b
C: 82,9 - 74 b
D: 73,9 - 65 b
E: 64,9 - 56 b
Fx: 59,9 - 0 b


 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o monitorovaní životného prostredia, najmä monitorovanie vody, ovzdušia, pôdy, cudzorodých látok v potravinách a odpadoch, získa prehľad o analytických metódach používaných na stanovenie a monitorovanie škodlivín: titrácia, gravimetria, elektrochemické metódy, optické, rozdeľovacie metódy, nukleárne analytické metódy ako aj o environmentálnom monitorovacom systéme v SR
 
Stručná osnova predmetu:
- Funkcie, monitorovacie systémy, informačný systém monitorovania rizikových faktorov ŽP, delenie diagnostických systémov. 
- Metodológia merania životného prostredia, voľba metódy merania, príprava merania, odber vzoriek, spracovanie a rozbor hodnôt, protokoly, správy z merania. 
- Moderné inštrumentálne metódy monitorovania ŽP. A. Separačne metody, B. Opticke spektralne metody, C. Elektrochemicke metody, D. Radiochemicke metody, E. Termicke metody
- Charakteristika ČMS ovzdušie, voda, pôda, cudzorodé látky v požívatinách, odpady. 
- Zvláštnosti a špecifiká ostatných ČMS, spoločné znaky, nadväznosti a koordinácia medzi jednotlivými ČMS. 
- Hodnotenie stavu v ŽP na Slovensku vo vybraných oblastiach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOSTIN, S. -- SOLDÁN, M. -- MICHALÍKOVÁ, A. -- SOLDÁNOVÁ, Z. -- SIROTIAK, M. -- GERULOVÁ, K. Inštrumentálne metódy monitorovania životného prostredia. Trnava : AlumniPress, 2007. 200 s. ISBN 978-80-8096-004-9.
ČERNECKÝ, J. Technické prostriedky merania a monitorovania. Zvolen: TUZVO, 2005. 91 s. ISBN 80-228-1439-3.
HARANGOZÓ, M. -- TOLGYESSY, J. -- DAXNEROVÁ, O. Monitoring životného prostredia. Banská Bystrica: UMB, 2001. 176 s. ISBN 80-8055-365-3.
ČUTA, F. Instrumentální analýza. Praha: SNTL ALFA, 1986. 184 s.
JANKŮ, J. Analytika odpadů. Praha: VŚCHT, 2002.
KRÁLIKOVÁ, R. Monitoring a diagnostika životného prostredia. Košice: TUKE, 1999.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 701

ABCDEFX
14,7 %17,7 %28,5 %23,1 %15,8 %0,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alica Pastierová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: