20. 6. 2019  4:54 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PERS-MAN - Personálny manažment (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PERS-MAN
Názov predmetu: Personálny manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V 10. týždni písomná práca. Hodnotenie študenta: A min.75 bodov, B min.70 bodov, C min.65 bodov, D min.60 bodov, E min. 56 bodov. FX 55 bodov a menej.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pochopí ponúkané pracovné miesto z ekonomického a motivačného pohľadu, podnieti proces seba rozvoja a seba motivácie. Získa vedomosti pre prijímací a hodnotiaci pohovor, rozvinie interpersonálne zručnosti a nadobudne efektívny spôsob riešenia problémov vrátane skupinovej tvorivosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Trh práce.
Plánovanie ľudských zdrojov.
Orientácie v kariére. Ako zaujať budúceho zamestnávateľa.
Teórie motivácie.
Tímová práca.
Vedenia ľudí. Efektívne delegovanie.
Zvládanie náročných situácii. Vyjednávanie
Manažérske zručnosti riadenia času.
Rozvoj zamestnancov.
Personálny informačný systém.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALINOVÁ, G. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- KOPŠOVÁ, O. -- JANKOVICHOVÁ, E. Personálne riadenie v podniku. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. ISBN 80-227-2511-0.
KALINOVÁ, G. -- KOPŠOVÁ, O. -- JANKOVICHOVÁ, E. -- PETRÁKOVÁ, Z. Personálne riadenie v podniku: Návody na cvičenia. 2007.
KALINOVÁ, G. Personálny manažment. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 81 s. ISBN 80-227-1613-8.
KALINOVÁ, G. Riadenie ľudí a personálna práca. In ELLINGEROVÁ, H. -- IVANIČKA, K. -- JANKOVICHOVÁ, E. -- KALINOVÁ, G. -- KAŠJAKOVÁ, O. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- TRÁVNIK, I. -- ZÚBKOVÁ, M. Manažment a marketing v podniku. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, s. 84--99. ISBN 80-227-2501-3.
HERZKA, P. -- ZATROCHOVÁ, M. Human resource management in centemporary conditions uf the economic practice in connection with the present crisis in the Slovak republic. Intelektine ekonomika. Intellectual Economics, 2011 1 (9). s. 135--151.
ŠPIRKO, D. -- ZATROCHOVÁ, M. -- PLCHOVÁ, J. Princíp zodpovednosti v technologických a manažérskych aktivitách. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. 71 s. ISBN 978-80-227-4049-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
38,5 %46,2 %15,3 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: