26. 6. 2019  17:54 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_MHI_PODN - Metódy hodnotenia investícií v podniku (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_MHI_PODN
Názov predmetu: Metódy hodnotenia investícií v podniku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania v priebehu semestra. Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky z oblasti hodnotenia investícií. Vie správne určiť použiteľnosť vybranej metódy v praxi. Dokáže pracovať s výnosnosťou investície a riadiť peňažný tok investícií.
 
Stručná osnova predmetu:
Peňažné toky investičného projektu.
Výnosnosť investícií.
Metódy hodnotenia investícií.
Statické metódy (priemerný ročný výnos, priemerná doba návratnosti, priemerná percentuálna výnosnosť). Dynamické metódy (čistá súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento, index ziskovosti). Aplikácia investičných metód na konkrétny projekt.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZATROCHOVÁ, M. Investície na Slovensku v čase finančnej krízy. In KAJANOVÁ, J. Moderné prístupy k manažmentu podniku: Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava/SR/ 10.- 11.9. 2009. Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2009, s. 504--508. ISBN 978-80-227-3169-0.
ZATROCHOVÁ, M. Investičné projekty a ich plánovanie v podniku. In ŠPIRKO, D. Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10. Actual Questions of Economic and Human Sciences ´10 : Zborník príspevkov z interdisciplinárneho vedeckého kolokvia. Bratislava, 17.december 2010, SR. Bratislava: STU v Bratislave, 2011, s. 427--431. ISBN 978-80-227-3447-9.
ZATROCHOVÁ, M. Methods of investment planning and their application in the company. Trendy ekonomiky a managementu. Trends economics and management, s. 72--80.
BONDAREVA, I. -- ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
ZATROCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly z finančného trhu. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 79 s. ISBN 978-80-227-3566-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
23,1 %15,4 %30,8 %7,7 %23,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: