27. 6. 2019  2:46 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_MANAZ-IS - Manažérske informačné systémy (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_MANAZ-IS
Názov predmetu: Manažérske informačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú znalosti ako sú navrhované informačné systémy, implementované a používané Taktiež získajú potrebné zručnosti v oblasti IT. Zoznámia sa s problematikou ich produkcie a ich efektívnym využívaním v priemyselnej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Systémový prístup a informácie.
Pojem a klasifikácia manažérskych informačných systémov.
Význam manažérskych informačných systémov v priemysle.
Systémy pre podporu tímovej práce ,MS EXCEL, databázové systémy.
Telekomunikačné systémy a počítačové siete.
Strategické riadenie a plánovanie MIS, prístupy k projektovaniu počítačových aplikácií.
Sociologické a manažérske aspekty efektívneho uplatnenia MIS.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
IVANIČKA, K. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- LIPTÁK, R. Manažérske informačné systémy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 153 s. ISBN 80-227-1369-4.
BÉBR, R. -- DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. Praha] : Professional Publishing, 2005. 223 s. ISBN 80-86419-79-7.

Odporúčaná:
PARKER, Charles S. Management Information Systems. Strategy and Action.McGraw-Hill Publishing Company, 1989. ISBN 0-07-100267-7
SODOMKA P. Informační systémy v podnikové praxi. Computer Press, Brno, 2006

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
76,9 %23,1 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Bc. Barbora Brestovská (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Július Golej, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: