15. 6. 2019  23:35 Vít
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_ZP_IP - Bakalárska práca a obhajoba (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_ZP_IP
Názov predmetu: Bakalárska práca a obhajoba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie, napísanie a obhajoba bakalárskej práce.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Vie analyzovať riziká v investičnom plánovaní a rozhodovaní. Dokáže riešiť parciálne problémy priemyselných podnikov a kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať písomnú dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Špecifikácia témy bakalárskej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Aplikácia získaných teoretických vedomostí pri riešení úloh v odbornej praxi a kritické zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra viažúca sa k téme bakalárskej práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: