Jul 21, 2019   2:42 a.m. Daniel
Academic information system

Course syllabus B_MPE_PROC - Modelovanie a prognózovanie ekonomických procesov (ÚM - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_MPE_PROC
Názov predmetu: Modelovanie a prognózovanie ekonomických procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, odovzdanie zadaní. Získanie minimálne 56 bodov z testu.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje vedomosti z oblasti rôznych prognostických metód od univerzálnych metód ako brainstorming, panel expertov cez štrukturálne metódy, procedurálne metódy až po exaktné matematicko-štatistické metódy, extrapolácie trendu, ARIMA modely a systémy umelej inteligencie. Študenti získajú komplexný pohľad na problematiku modelovania a prognózovania ekonomických veličín.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do prognostických metód.
Univerzálne metódy – brainstorming, panel expertov, participatívne metódy.
Štrukturálne metódy – krížová interakcia, systémový prístup, koleso budúcnosti.
Procedurálne metódy – analýza časových radov, extrapolácia trendu.
Metóda Delphi.
ARIMA modely.
Simulácie, hry a umelá inteligencia.
Neurónové siete.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PACÁKOVÁ, V. Štatistika pre ekonómov. Bratislava : Iura Edition, 2003. 358 s. ISBN 80-89047-74-2.
RUBLÍKOVÁ, E. Analýza časových radov. Bratislava : Iura Edition, 2007. 207 s. ISBN 978-80-8078-139-2.
PÁNIK, M. Analýza cien nehnuteľností určených na bývanie v SR a predikcia vývoja priemerných cien bytov v roku 2013. In Manažment v teórii a praxi.: vedecká konferencia doktorandov a mladých pracovníkov Management in Theory and Practice, 6.12.2012, Bratislava. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, s. 254--263. ISBN 978-80-223-3351-1.
KVASNIČKA, V. Úvod do teórie neurónových sietí. Bratislava : IRIS-Knižní klub, 1997. 285 s. ISBN 80-88778-30-1.
PÁNIK, M. Comparison of the efficiency of special real estate funds by the score method and cordance analysis. In GOLEJ, J. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector. ITCRES 2013: Book of abstracts. International Scientific Conference on Real Estate, Management, Technology Innovations and Education, Bratislava, Slovakia, 9th - 10th May, 2013. 1st vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2013, s. 58. ISBN 978-80-227-3931-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
53,8 %30,8 %15,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Miroslav Pánik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Miroslav Pánik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Type of output: