20. 6. 2019  12:59 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_ANALYT-T - Analytické techniky (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_ANALYT-T
Názov predmetu: Analytické techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti pripravia a obhajujú 3 samostatné prezentácie spolu za 30 bodov. V priebehu semestra je potrebné získať minimálne 16 bodov. Písomný test na konci semestra je hodnotený 20 bodmi. Na úspešné absolvovanie testu je potrebných minimálne 10 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje samostatné prezentácie aj písomný test. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 36- 40 bodov, D 31-35 bodov, E 26-30 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné teoretické poznatky z oblasti efektívnej komunikácie a prezentačných zručností. Osvojí si praktické zručností pri príprave a realizácii efektívneho rečníckeho prejavu. Dokáže efektívne využiť nástroje verbálnej komunikácie, neverbálnej komunikácie a vizualizácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy. Fázy prípravy prezentácie.
Efektívna štruktúra prezentácie – úvod a záver prezentácie.
Štruktúra jadra odbornej prezentácie.
Verbálna stránka rečníckeho prejavu
- jazykové výrazové prostriedky,
- zvuková stránka rečníckeho prejavu.
Neverbálna stránka rečníckeho prejavu – reč tela.
Vizualizácia prejavu, zásady efektívneho využívania prezentačnej techniky
Špecifiká odbornej prezentácie.
Otázky a odpovede – príprava na odbornú diskusiu.
Zvládanie stresu pri prezentácii
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha : Grada, 2008. 380 s.
BRUNO, T. -- ADAMCZYK, G. Řeč těla: jak rozumět signálum řeči těla a cíleně je používat. Praha : Grada Publishing, 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-4592-3.
HELCL, Z. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách: osvědčené rady a příklady z praxe. Praha : Grada Publishing, 2013. 222 s. ISBN 978-80-247-4770-5.
KLAREL, M. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1808-8.
CENIGA, L. A new analytical model for thermal stresses in multi-phase materials and lifetime prediction methods. Acta Mechanica Sinica, 24. s. 189--206. ISSN 0567-7718.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Jana Plchová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Jana Plchová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: