25. 6. 2019  12:39 Tadeáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PJ-SEM-2 - Semestrálny projekt II. (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PJ-SEM-2
Názov predmetu: Semestrálny projekt II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálneho projektu a jeho obhajoba pred vedúcim práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch 1. a 2. ročníka. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v oblasti finančného riadenia a investičného plánovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Oboznámenie sa s odbornou problematikou zadaného projektu, analýza problému.
Získavanie informácií a štúdium.
Návrh riešenia problému.
Písomná prezentácia analýzy a čiastkového riešenia problému.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU Bratislava, 2000.
STN ISO 690. 01 0197: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 52 s.
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2008. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
HAMBALÍK, A. Písomné práce a normy: Prezentácia výsledkov - ISO 690. Bratislava : FEI STU, 2006. 93 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi sú všetci vedúci semestrálnych projektov II. vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

ABCDEFX
23,5 %35,3 %23,5 %5,9 %11,8 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: