27. 6. 2019  8:06 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_ODPR_IE - Odborná prax (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_ODPR_IE
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na odbornej praxi vo vybranom priemyselnom podniku alebo na odbornej exkurzii.
Absolvovanie seminára a konzultácií.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom odbornej praxe na 1. stupni štúdia je získať prehľad o chode priemyselného podniku, z pohľadu používaných technológií, materiálov a využívaných inovácií, finančného a investičného plánovania v podniku na všetkých stupňoch riadenia.
Absolvovaním praxe / odbornej exkurzie si študent rozvíja nadobudnuté teoretické poznatky riadiacích a plánovacích činností v priemyselnom podniku a aplikuje ich na súčasnú situáciu a problémy v praxi. Na základe osobnej skúsenosti a praxe študenta sa vytvára nadstavba k teoretickým vedomostiam získaných počas štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Študenti sú povinní nájsť si priemyselný podnik relevantný pre odbornú prax alebo absolvovať vybranú odbornú exkurziu.
Zapojenie sa študentov do reálneho diania firmy.
Sledovať priebeh investičného plánovania a riadenia v priemyselných podnikoch a s tým súvisiace technologicko-organizačné opatrenia.
Oboznamovanie sa s metodikou práce, orientovanej najmä na finančné riadenie a plánovanie v priemyselných podnikoch.
Zhodnotenie efektívnosti používaných metód a postupov.
Spracovanie záverečnej práce (správy) z odbornej praxe alebo exkurzie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Július Golej, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Július Golej, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: