20. 6. 2019  23:14 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_FIN-RIAD - Financie a finančné riadenie (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_FIN-RIAD
Názov predmetu: Financie a finančné riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálny projekt
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné poznatky o podnikových financiách, úlohe manažéra v organizácií, financovaní projektov, získavanie externých zdrojov, finančnej analýze a jej hlavných ukazovateľoch. Dôležitou súčasťou je aj základná orientácia v pojmoch úvery, úroky a prístupy k ich tvorbe, opcia, forward, future kontrakty t.j. problematika hedgingu.
 
Stručná osnova predmetu:
Podstata finančného riadenia podniku - zdroje financovania a investovanie.
Úloha finančného manažéra.
Charakteristika finančného systému a jeho účastníkov.
Finančné trhy.
Úroková sadzba, výpočet a jej vplyv na investičné projekty.
Finančné výkazy. Súvaha. Výkaz ziskov a strát. Výkaz cash flow.
Finančná analýza a jej úlohy. Výpočet základných ukazovateľov finančno-ekonomickej analýzy.
Hedging - future kontrakty, forward, opcie.
Analýza investičných projektov a metódy hodnotenia.
Základy daňového systému v SR.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠPIRKOVÁ, D. -- ĎURECHOVÁ, M. Financie a finančné riadenie: Teória a príklady. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. 217 s. ISBN 978-80-227-3960-3.
ŠPIRKOVÁ, D. -- RAKŠÁNYI, P. Príčiny a dôsledky hypotekárnej krízy. Nehnuteľnosti a bývanie, 6. s. 1--8. ISSN 1336-944X.
BONDAREVA, I. Finančná analýza v kontexte udržateľného rozvoja podnikateľského subjektu. Bratislava : Statis, 2013. 125 s. ISBN 978-80-85659-75-7.
BONDAREVA, I. -- ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.

Odporúčaná:
BREALEY, R.A., MYERS, S.C. - Theory and practice of corporate finance. McGraw-Hill, Inc. 1991
ROSE, Peter, S. - Money and Capital markets. BPI IRWIN. Homewood, IL 60430, Boston, MA 02116,1999

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCDEFX
17,4 %13,0 %13,0 %30,4 %17,4 %8,8 %
Vyučujúci: doc. Dr. Ing. Milan Majerník (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: