19. 6. 2019  21:21 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_CNTRLL-1 - Controlling I. (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_CNTRLL-1
Názov predmetu: Controlling I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach, spracovanie semestrálneho projektu. V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 10 bodov. Na získanie hodnotenia A na skúške je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pochopí teoretické vymedzenie, zmysel a miesto controllingu podniku. Taktiež charakteristiku a jeho základné funkcie a úlohy, postavenie a koncepciu controllingu vo vzťahu k systému riadenia, jeho miesto organizačnej štruktúre podniku. Členenie podnikového controllingu, hodnotenie výkonnosti podnikových procesov a jeho praktická implementácia.

 
Stručná osnova predmetu:
Riadenie podniku, podnik ako systém, formy a funkcia riadenia podniku. Najčastejšie chyby
a omyly pri riadení podniku.
Teoretické vymedzenie a definícia controllingu,jeho vývojové tendencie a charakteristika.
Základné funkcie úlohy contrrollingu v podniku. Postavenie a koncepcia controllingu vo
vzťahu k systému riadenia a jeho vzťahu k organizačnej štruktúre podniku.
Vývoj controllingu v zahraničí, aplikácia v slovenských podnikoch. Vymedzenie pojmu
controlling.
Začlenenie controllingu do organizačnej štruktúry podniku. Najčastejšie omyly pri
implementácii.
Postavenie , činnosť a zodpovednosť controllera.
Druhy a nástroje controllingu. Strategický , operatívny controlling , výber vhodných
metód , metoda ABC (Activity Based Costing).
Miesto controllingu v praxi, reporting jeho ciele , úlohy a využitie. Ukazovatele
vnútorného hodnotenia podniku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MÁZIKOVÁ, K. -- A KOL. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. Bratislava : Iura Edition, 2013. 297 s. ISBN 978-80-8078-567-3.
ŠPIRKOVÁ, D. -- ĎURECHOVÁ, M. Financie a finančné riadenie: Teória a príklady. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. 217 s. ISBN 978-80-227-3960-3.
HORVÁTH&PARTNER. Balanced Scorecard v praxi. Praha : Profess Consulting, 2002. 386 s. ISBN 80-7259-018-9.
BOGYOVÁ, E. -- GROFČÍKOVÁ, J. -- LAPKOVÁ, M. Kontroling v malých a stredných podnikoch. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. 227 s. ISBN 978-80-557-0294-0.
FOLTÍNOVÁ, A. -- A KOL. Nákladový controlling: príklady a prípadové štúdie. Bratislava : Iura Edition, 2009. 160 s. ISBN 978-80-8078-286-3.

Odporúčaná:
KERZER, H. Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.Kindle Edition, 2013.ISBN 9780470278703
LAZAR, J. Manažerske učetníctví a controllig. Praha: GRADA, 2012. 280 s. ISBN 978-80-247-4133-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCDEFX
8,7 %30,4 %17,4 %26,1 %13,0 %4,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Mária Glatz, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: