26. 6. 2019  10:43 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_U-I-ROZV - Udržateľný a inovačný rozvoj v odvetviach (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_U-I-ROZV
Názov predmetu: Udržateľný a inovačný rozvoj v odvetviach
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Individuálne seminárne projekty. Záverečná esej - získanie minimálne 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent odborné znalosti týkajúce implementácie inovačných prístupov technológií a materiálov do výrobných a riadiacich procesov priemyselných podnikov na podporu udržateľného rozvoja. Nadobudne vedomosti z riadenia rozvoja v priemyselných podnikoch, zefektívňovania projektovej prípravy, od plánovania až po realizačnú časť.
 
Stručná osnova predmetu:
Koncept udržateľného rozvoja a prístupy vedúce k jeho dosiahnutiu.
Inovácie ako základ prežitia podniku.
Riadenie inovačných procesov v priemyselných podnikoch.
Inovácie ako konkurenčná výhoda.
Rozvojové procesy v území a ich riadenie.
Využitie informačných technológií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GOLEJ, J. Územie a developerský proces. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2012. 154 s. ISBN 978-80-227-3818-7.
IVANIČKA, K. Trh nehnuteľností a developerský proces. Bratislava: Bratislava: STU Bratislava, 2007, 2007. ISBN 978-80-227-2661-0.
GOLEJ, J. Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector - ITCRES 2013: International Scientific Conference. Bratislava, Slovakia, May 9-10, 2013 elektronický zdroj. 1.. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. 987 strany. ISBN 978-80-227-3932-0.

Odporúčaná:
GOLEJ, J. An innovative approach to urban environment and urban economy: smart citeis and the circular economy. Brno University of Technology. Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4618-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Július Golej, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Július Golej, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: