18. 6. 2019  5:35 Vratislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_OCEN-MAJ - Oceňovanie majetku (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_OCEN-MAJ
Názov predmetu: Oceňovanie majetku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálny projekt.
Získanie minimálne 56 bodov na teste.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje študentom informácie a znalosti o oceňovaní majetku so zameraním na nehnuteľnosti. V rámci cvičení sa naučia pracovať so základnými princípmi a legislatívou v danej oblasti v SR. Študenti sa naučia používať jednotlivé metódy na praktických príkladoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do oceňovania majetku a nehnuteľností.
Metódy ohodnotenia majetku.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností.
Východisková hodnota stavieb. Technická hodnota. Výnosová hodnota.
Porovnávacia metóda ohodnocovania nehnuteľností.
Kombinovaná (výnosová) metóda ohodnocovania nehnuteľností.
Metóda polohovej diferenciácie ohodnocovania nehnuteľností.
Praktické príklady oceňovania - pozemky, byty, rodinné domy a komerčné nehnuteľnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAJERNÍK, M. -- ZATROCHOVÁ, M. -- MAJERNÍK, Š. a kol. Finančné riadenie podniku. Bratislava: Statis Bratislava, 2011. 124 s. ISBN 978-80-85659-67-2.
NIČ, M. -- MAJDÚCH, D. -- ILAVSKÝ, M. Ohodnocovanie nehnuteľností. Bratislava: MIpress, 2012. 466 s. ISBN 978-80-971021-0-4.
BRADÁČ, A. -- KOL. Teorie oceňování nemovitostí. Brno : CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-578-5.
ADAMUŠČIN, A. Investičné nástroje na realitnom trhu. Investment instruments in real estate market. Bratislava : Statis, 2010. 158 s. ISBN 978-80-85659-63-4.
ZÁSZLÓSOVÁ, M. -- AMBRUŠ, A. -- VYPARINA, M. Stavebný zákon a súvisiace predpisy. Bratislava : STU v Bratislave SvF ÚSZ, 2001. 45 s. ISBN 80-227-1548-4.
WALACIK, M. -- GROVER, R. -- ADAMUŠČIN, A. Valuation systems in Poland, Slovakia and the United Kingdom-comparative study. Real Estate Management and Valuation, s. 75--86.
BRADÁČ, A. Oceňovanie nehnuteľností - zahraničné metodiky. Bratislava : STU v Bratislave SvF ÚSZ, 2000. 239 s. ISBN 80-227-1431-3.
HAYNES, B. -- NUNNINGTON, N. Corporate real estate asset management: Strategy and implementation. Oxford, United Kingdom: Elsevier, 2010. 314 s. ISBN 978-0-7282-0573-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

ABCDEFX
66,7 %14,3 %14,3 %4,7 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: