16. 6. 2019  5:43 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_DAN_POPL - Daňový systém a poplatky (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_DAN_POPL
Názov predmetu: Daňový systém a poplatky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie semestrálneho projektu.V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 bodov.Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 10 bodov.Na získanie hodnotenia klasifikovaného zápočtu je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základnú orientáciu v oblasti daní, odvodov a poplatkov. Pohľad na fungovanie celej sústavy správy daní a poplatkov na jednej strane cez optiku daňového subjektu, na strane druhej aj z pohľadu správcu dane. Výsledkom by mal byť absolvent schopný sa orientovať v danej oblasti do takej miery, aby mohol samostatne vykonávať základné úkony pri daňovom konaní so správcom daní, resp. štátom a súčasne dokázal optimalizovať vlastné daňové zaťaženie.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné daňové pojmy a náležitosti, daňová sústava, správa daní , verejný rozpočet, daňová
príslušnosť. Základné zásady správy daní, správca dane a zúčastnené osoby pri správe daní a 
poplatkov. Členenie daní, klasifikácia daní.
Daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby, zdroje príjmov, zmluvy o zamedzení a metódy na
zamedzenie dvojitého zdanenia, odpisy majetku, daňové aspekty leasingu.
Daň z pridanej hodnoty – základné pojmy. Vlastná daňová povinnosť, registrácia, nadmerný
odpočet, intrakomunitárne dodávky a nadobudnutie tovaru v rámci EÚ, oslobodenie od dane,
odpočítanie dane, zrušenie registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty.
Miestne dane- daň z nehnuteľností - daň z pozemkov, bytov, stavieb – vznik a zánik daňovej
povinnosti, ostatné miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidie.l
Spotrebné dane - princíp zdaňovania podľa krajiny určenia a krajiny pôvodu, daňové a colné
sklady.
Ukazovateľ merania daňového zaťaženia na Slovensku, jeho výhody a nevýhody, daňové kvôty.
Daňové zaťaženie vo vybratých krajinách EÚ, celková miera daňového zaťaženia v týchto
štátoch. Harmonizácia v oblasti daní a poplatkov, koordinácia daňových politík členských
krajín EÚ. Meranie daňového zaťaženia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Daňové zákony 2014, úplne znenia platné v roku 2014.Bratislav: DonauMedia, 2013,144 s.
NĚMCOVÁ,I. a kol.. Central Europe after the Eastern Enlargement of the EU .Selected Economic Aspects. Praha: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 9788073803278
SCHULTZOVÁ, A. a kol.. Daňovníctvo, daňová teória a politika. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 200 s. ISBN 978-80-8078-161-3.
SCHULTZOVÁ, A. a kol.. Daňovníctvo - daňová teória a politika I. Bratislava: IURA EDITION, 2010. 260 s. ISBN 978-80-8078-407-2.
ŠIROKÝ, J.. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, 2010. 351 s. ISBN 978-80-7201-799-7.
ZUBAĽOVÁ, A. a kol.. Daňové teórie a ich využitie v praxi – daňová teória. Bratislava: IURA

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %0 %0 %0 %100,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Mária Glatz, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Mária Glatz, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: