27. 6. 2019  6:02 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_ZP-NORMY - Základné právne normy pre podnikateľov (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_ZP-NORMY
Názov predmetu: Základné právne normy pre podnikateľov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (výberový), 4. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študentov získa základné poznatky pri orientácii v oblasti právnych predpisov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou. Získa vedomosti k správnej interpretácii základných právnych noriem pre oblasť podnikania a k teoretickému rozvíjaniu získaných poznatkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Právne postavenie podnikateľských subjektov a podmienky podnikania.
Obchodné spoločnosti – druhy, založenie, vznik a zánik.
Konanie na obchodnom registri.
Podnikanie na základe živnostenského zákona.
Živnostenský register.
Obchodno–záväzkové vzťahy, vznik, zmena a zánik.
Postup pri uzatváraní zmlúv.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAMOJKA, M. -- PATAKAYOVÁ, M. -- KUBÍČEK, P. Obchodné právo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-7160-225-5.
OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník. Bratislava: IURA EDITION, 2012.
SUCHOŽA, J. Obchodný zákonník. Bratislava: EUROUNION, 2007.
ÚSTAVA S, R. *. Bratislava: *, 1992.
Zákony ''99. Úplné znenie II/1. Obchodný zákonník úplné znenie zákona č.513/1991 Zb. po zmene zákona č.127/1999 Z.z. 1.aktualizácia. Žilina : Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., 1999. 144 s. ISBN 80-88927-11-0.
Zákony ''98. II.časť: Zborník úplných znení zákonov platných od 1.1.1998. Obchodný zákonník, občiansky zákonník, občiansky súdny poriadok, exekučný poriadok, živnostenský zákon. Žilina : Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., 1998. 608 s. ISBN 80-967544-9-1.
SPÁLOVÁ, J. Law of Contracts. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, 2011.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
57,1 %35,7 %0 %0 %0 %7,2 %
Vyučujúci: JUDr. Jarmila Machajdíková (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: JUDr. Jarmila Machajdíková a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: