16. 7. 2019  18:18 Drahomír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B_FILOZOF - Filozofia (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_FILOZOF
Názov predmetu: Filozofia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (výberový), 4. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná samostatná písomná práca a diskusia max. 100 bodov
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o bohatstve a rozmanitosti filozofického myslenia a na ich základe dokáže rozvíjať vlastné kreatívne, invenčné, kritické a systémové myslenie s dôrazom na interdisciplinárnosť, etiku, estetiku, humanizmus a zodpovednosť. Bude vedieť kultivovane argumentovať, formulovať vlastné filozofické otázky a hlavne ich riešiť v živote a profesionálnej praxi v súčasnej znalostnej spoločnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Filozofia ako veda a systém. Teoretická a praktická filozofia.
Európska a Ázijská tradícia vo filozofickom myslení a ich špecifiká.
Filozofia vedy a techniky. Praxeológia a filozofia projektovania a plánovania.
Filozofia mysle a vedomia, logiky a jazyka.
Filozofická antropológia.
Filozofia a kultúra. Estetika v systéme filozofických vied.
Sociálna a politická filozofia.
Filozofia náboženstva.
Etika v informačnej spoločnosti
Environmentálna filozofia. Zodpovednosť technologického myslenia a rozhodovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: Portál, 2004. 377 s. ISBN 80-7178-804-X.
GÁL, E. Za zrkadlom moderny. Bratislava : Archa, 1991. 320 s. ISBN 80-7115-025-8.
STÖRIG, H J. -- PETŘÍČEK, M. Malé dějiny filosofie. Kostolní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 80-7192-500-2.
ŠPIRKO, D. Základy environmentálnej filozofie. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 148 s. ISBN 80-227-1232-9.
CAHN, S M. Classics of western philosophy. Indianapolis : Hackett Publishing Company, 1985. 1094 s. ISBN 0-915145-93-6.
BEDAU, M A. -- HUMPHREYS, P. Emergence: Contemporary Readings in Philosophy and Science. Massachusetts : The MIT Press, 2008. 464 s.
THIROUX, J P. Philosophy: Theory an Practice. New York : Macmillan Publishing Company, 1985. 563 s. ISBN 0-02-419910-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: PhDr. Tatjana Šimanovská, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: PhDr. Tatjana Šimanovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: