19. 6. 2019  22:57 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_DEJ-V-T - Dejiny vedy a techniky (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_DEJ-V-T
Názov predmetu: Dejiny vedy a techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (výberový), 4. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach, spracovanie semestrálneho projektu.Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z projektu získa menej ako 20 bodov.Na získanie hodnotenia A na skúške je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študentovi predmet umožňuje získať celkový pohľad na vedu a techniku z pohľadu vývojového poznávacieho procesu. Umožňuje získanie celkového globálneho pohľadu na vývoj vo vlastnej technické oblasti študovaného oboru pri súčasnom pochopení medziodborových technických väzieb. V metodike predmetu sa kladie dôraz na poznanie dosiahnutej úrovne vývoje techniky a prírodných vied. Pozornosť je venovaná tiež prepojeniu vedy a techniky s globálnymi problémami.
 
Stručná osnova predmetu:
Informácie o predmete, jeho organizácia, špecifiká, organizácia štúdia predmetu a harmonogram návštev technických pamiatok a archívov, podmienky pre absolvovanie predmetu. Literatúra.
Dlhá cesta k modernej vede. Dejiny vedy a techniky v období staroveku a stredoveku, dejiny vedy a techniky do nástupu priemyslovej revolúcie. Úvodná konzultácia k seminárnej praci.
Hlavné tendencie vedy a techniky v 19.a 20.storočí. Začiatky elektrických a magnetických javov. Dejiny oznamovacích prostriedkov.
Osobnosti DVT: Edison, Tesla, Křižík, Kolben, Mikovíny a ďalší.
Dejiny techniky v jednotlivých priemyselných odvetviach: vývoj strojov strojárenstva,
staviteľstva a architektúry, energetiky a elektrotechniky, motorových vozidiel a automobilovej výroby, dejiny automatizácie a počítačovej techniky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Encyklopédie vědění lidstva, převratné objevy a vynálezy. Praha: REBO, 2008. 400 s. ISBN80255007443
Kronika ľudstva. Bratislava: FORTUNA, 2005.1280 s. ISBN 8089144543
MARR, A. A History of the World . Pan Macmillan, 2012 . 512s. ISBN: 9780230755956
TIBENSKÝ, J. Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin: OSVETA, 1979. 543 s.
TIBENSKÝ, J. – POSS, O. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Bratislava: ACADEMIC ELECTRONIC PRESS, 1999. 400s. ISBN 808-8880343.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

ABCDEFX
54,5 %18,2 %22,7 %4,6 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Mária Glatz, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Gabriela Kalinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Mária Glatz, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: