24. 6. 2019  18:07 Ján
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_STAT-MET - Štatistické metódy (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_STAT-MET
Názov predmetu: Štatistické metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky zo základných štatistických metód, ktoré využíva matematická a ekonomická štatistika na hodnotenie. Študent získa schopnosť praktickej aplikácie štatistických metód vrátane počítačového spracovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Vznik a vývoj štatistiky, metódy spracovania údajov.
Popisná štatistika.
Induktívne úsudky na základe náhodných výberov - teória odhadu.
Testovanie štatistických hypotéz - vybrané testy.
Korelačná a regresná analýza.
Indexná analýza.
Úvod do priestorovej štatistiky.

Cvičenia:
Popisná štatistika - triedenie údajov a základné popisné charakteristiky.
Teória odhadu - bodový a intervalový odhad.
Testovanie štatistických hypotéz - vybrané testy.
Korelačná a regresná analýza - Pearsonov a Spermanov korelačný koeficient
Lineárna a nepravá nelineárna regresia.
Indexná analýza, individuálne indexy jednoduché a zložené, súhrnné indexy.
Úvod do priestorovej štatistiky - popisná štatistika priestorových údajov, priestorová autokorelácia, využitie softvéru GeoDa pri analýze priestorových údajov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GARY, C. -- GERHARD MARTIN, G. A guide to everyday economic statistics. New York: McGraw-Hill Irwin, 2009. 192 s. ISBN 00-735-2319-4.
MONTGOMERY, D C. -- RUNGER, G C. Applied Statistics and Probability for Engineers. New York : John Wiley & Sons, 2002. 706 s. ISBN 0-471-20454-4.
MONTGOMERY, D C. -- RUNGER, G C. Applied Statistics and Probability for Engineers: Student Workbook with Solutions. Hoboken : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-42682-2.
VOLAUF, P. Matematická štatistika: Zbierka príkladov. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 166 s. ISBN 80-227-1523-9.
STEHLÍKOVÁ, B. Priestorová štatistika. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2002. 129 s. ISBN 80-8069-046-4.
MARKECHOVÁ, D. -- TIRPÁKOVÁ, A. -- STEHLÍKOVÁ, B. Základy štatistiky pre pedagógov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. 405 s. ISBN 978-80-8094-899-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

ABCDEFX
55,9 %17,6 %20,6 %0 %5,9 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: