26. 6. 2019  9:04 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_RIAD-VP - Riadenie výrobného procesu a logistika (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_RIAD-VP
Názov predmetu: Riadenie výrobného procesu a logistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude potrebné vypracovať výrobný plán podniku za 20 bodov, kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezíska z prípadovej štúdie minimálne 15 bodov. Zvyšné potrebné body do hodnotenia získa študent na písomnej a ústnej časti skúšky. Získanie minimálne 56 bodov zo skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky z oblasti riadenia výrobného procesu, samotnej výroby, ktorá prestavuje nositeľa podnikateľských výsledkov. Vie určiť efektívny výrobný proces, ktorý predstavuje jednu zo základných hodnototvorných funkcií podniku. Dokáže pochopiť podstatu riadenia technologických procesov, riadenia všetkých zdrojov, potrebných na výrobu výrobkov a zabezpečenie poskytovaných služieb.
 
Stručná osnova predmetu:
Riadenie technologického procesu primárne analyzuje ciele a rozhodnutia týkajúce sa výrobného procesu a základov logistiky. Vlastný proces riadenia výroby je treba chápať ako zložitý proces úloh týkajúcich sa základných rozhodnutí o zameraní výkonov (strategické riadenie), ich zabezpečovaní (taktické riadenie) I rozhodovaní o ekonomickom prevedení prebiehajúcich procesov (operatívne riadenie). Systémy riadenia výrobného procesu sú komplexné prístupy realizácie operatívneho riadenia prostredníctvom operatívneho plánovania, operatívnej evidencie výroby a vlastných metód riadenia výroby.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HERZKA, P. -- ZATROCHOVÁ, M. Possibilities and methods of increasing the effectiveness of company activities. In Human Potential Development: Search for Opportunities in the New EU States : Proceedings of the Seventh Annual International Scientific Conference, June 2-3 2010. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2010, s. 7. ISBN 978-9955-19-181-0.
ŠPIRKO, D. -- PLCHOVÁ, J. -- ZATROCHOVÁ, M. Princíp zodpovednosti v technologických a manažérskych aktivitách. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 71 s. ISBN 978-80-227-4049-4.
ZATROCHOVÁ, M. Strategic planning and its application in the company practice. In MELUCHOVÁ, J. -- FUKSOVÁ, N. International management news. Bratislava: European Institute for Development and Education, 2012, s. 49--52. ISBN 978-80-970611-2-8.
LEŠČIŠIN, M. -- STERN, J. -- DUPAĽ, A. Manažment výroby. Bratislava : Sprint, 2008. 325 s. ISBN 80-89085-00-6.
ZATROCHOVÁ, M. Introduction of the Kanban system and its advantages. In Quality and processes improvement : Monography. Czestochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedzerów Jakości i Produkcji, 2012, s. 9--15. ISBN 978-83-934225-6-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

ABCDEFX
31,4 %17,1 %14,3 %17,1 %20,1 %0 %
Vyučujúci: Ing. Martina Kuperová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: