16. 6. 2019  10:33 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PODN-HOS - Podnikové hospodárstvo (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PODN-HOS
Názov predmetu: Podnikové hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatné riešenie prípadovej štúdie v konkrétnom podniku. Študent musí na skúške získať minimálne 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa ucelený pohľad na samotný podnik ako súčasť hospodárskeho procesu. Dokáže pochopiť samotné plánovanie v podniku, organizáciu a riadenie z podnikovo-hospodárskej činnosti. Pomocou informačných podnikových systémov získa rozšírený pohľad na celkovú podnikovú ekonomiku.
 
Stručná osnova predmetu:
Podnikové ciele.
Okolie a životný cyklus podniku.
Transformačný proces podniku a druhy výrobných faktorov.
Stratégia, plánovanie a optimalizácia zásob.
Charakteristika výrobného procesu a jeho funkcií v podniku.
Výrobný proces a jeho optimalizácia.
Stratégia, plánovanie a optimalizácia odbytu.
Optimalizácia nákladov.
Investičný proces v podniku.
Investície a ich hodnotenie.
Finančné hospodárstvo podniku.
Vplyv jednotlivých faktorov na hospodárenie v podniku.
Výsledok hospodárenia podniku a jeho rozklad na jednotlivé činitele.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ELGAR, E. The Economics of Business Enterprise: An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm. UK: Edward Publishing, 2003. ISBN 1-84064-524-5.
MAJDÚCHOVÁ, H. Podnikové hospodárstvo: príklady, prípadové štúdie, kontrolné testy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 257 s. ISBN 978-80-8168-017-5.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha : Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4.

Odporúčaná:
FETISOVOVÁ, E. Podnikové financie. Praktické aplikácie a zbierka príkladov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 222 s. ISBN 978-80-8168-790-7.
MAJDÚCHOVÁ, H. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 422 s.ISBN 978-80-8168-806-5
MAJDÚCHOVÁ, H. Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 302 s. ISBN 978-80-8168-804-1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

ABCDEFX
28,6 %22,9 %17,1 %20,0 %11,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Mária Glatz, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Dr. Ing. Milan Majerník (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Dr. Ing. Milan Majerník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: