19. 6. 2019  8:49 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_INV-PL-1 - Investičné plánovanie v podniku I. (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_INV-PL-1
Názov predmetu: Investičné plánovanie v podniku I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa komplexné poznatky o investičnom plánovaní a rozhodovaní v podniku, dokáže pracovať s metódami hodnotenia efektívnosti investícií. Získa potrebné znalosti a zručnosti pre prácu s metódami hodnotenia efektívnosti investície. Pochopí dôležitosť zabezpečenia investičného rozvoja podniku z hľadiska plánovania, prípravy a realizácie investičných projektov.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika základných vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich investičné správanie podnikateľských subjektov.
Základné používané metódy pri hodnotení efektívnosti investície (metóda čistej súčasnej hodnoty (net present value),indexu ziskovosti (profitability index), metóda vnútorného výnosového percenta (internal rate of return), metóda priamej výnosnosti (average rate of return), metóda doby návratnosti (payback period), metóda priemerných ročných nákladov (annual cost), metóda diskontovaných nákladov ( discounted cost).
Investičná politika a investičné ciele podniku. Investičné riadenie a investičné plánovanie. Zameranie investičného rozhodovania, finančné rozhodovanie ako súčasť investičného rozhodovania.
Tvorba investičného projektu podniku. Význam a obsah štúdie realizovateľnosti investície. Prepočet investičných vstupov -tvorba kapitálového rozpočtu.
Statické metódy hodnotenia investície na konkrétnych investičných projektoch.
Dynamické metódy hodnotenia investície na konkrétnych investičných projektoch.
Prepočet vplyvu zmeny vnútorných a vonkajších faktorov na efektívnosť investície.
Charakteristika jednotlivých krokov analýzy predpokladaného rizika investovania.
Financovanie investícií vlastnými a cudzími zdrojmi. Výhody a nevýhody financovania investície vlastnými zdrojmi a úverovými zdrojmi.
Financovanie investícií, ich odraz na kapitálových výdavkoch a prevádzkových nákladoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAJERNÍK, M. -- KUPEC, V. -- MAJERNÍK, Š. -- ZATROCHOVÁ, M. Finančné riadenie podniku. Bratislava : Statis, 2011. 124 s. ISBN 978-80-85659-67-2.
ZATROCHOVÁ, M. Investičné projekty a ich plánovanie v podniku. In ŠPIRKO, D. Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10. Actual Questions of Economic and Human Sciences ´10 : Zborník príspevkov z interdisciplinárneho vedeckého kolokvia. Bratislava, 17.december 2010, SR. Bratislava: STU v Bratislave, 2011, s. 427--431. ISBN 978-80-227-3447-9.
SMITH, K V. Case problems and readings:a supplement for investments and portfolio management. New York: McGraw-Hill, 1990. 12 s. ISBN 0-07-058552-0.

Odporúčaná:
ŠPIRKOVÁ, D., ZATROCHOVÁ, M. Manažment investícií. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave, 2014

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

ABCDEFX
36,0 %40,0 %12,0 %12,0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Július Golej, PhD. (cvičiaci)
Ing. Miroslav Pánik, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: