19. 6. 2019  2:42 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_STAT-S - Seminár zo štatistiky (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_STAT-S
Názov predmetu: Seminár zo štatistiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, odovzdanie zadaní. Získanie minimálne 56 bodov z testu.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje základné poznatky z oblasti štatistiky, ktoré sú aplikované pomocou softvéru MS Excel. Študent získa vedomosti najmä z oblastí: zber štatistických údajov, prezentáciu údajov pomocou grafov a tabuliek, popis štatistických súborov pomocou štatistických charakteristík, základy teórie pravdepodobnosti, testy štatistických parametrov, regresná analýza, korelačná analýza a analýza časových radov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné štatistické pojmy, klasifikácia štatistických znakov a prezentácia štatistických údajov
Popisné charakteristiky – charakteristiky variability, šikmosti, špicatosti, kvantily.
Základy teórie pravdepodobnosti - náhodná premenná a jej rozdelenie , distribučná funkcia, funkcia hustoty, pravdepodobnostné rozdelenia.
Štatistická indukcia – bodový odhad, intervalový odhad.
Testovanie hypotéz.
Regresná a korelačná analýza - odhad parametrov lineárnej regresnej funkcie metódou najmenších štvorcov, koeficient korelácie.
Analýza časových radov – zložky časového radu, trendové funkcie.
Metódy štatistického porovnávania – individuálne a súhrnné indexy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PACÁKOVÁ, V. Štatistika pre ekonómov. Bratislava : Iura Edition, 2003. 358 s. ISBN 80-89047-74-2.
PACÁKOVÁ, V. Štatistika pre ekonómov: Zbierka príkladov. Bratislava : Iura Edition, 2005. 178 s. ISBN 80-8078-032-3.
ROUSSAS, G G. A course in mathematical statistics. San Diego : Academic Press, 1997. 572 s. ISBN 0-12-599315-3.
CHAJDIAK, J. Štatistika v Exceli 2007. Bratislava : Statis, 2009. 304 s. ISBN 978-80-85659-49-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Miroslav Pánik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Miroslav Pánik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: