26. 6. 2019  15:52 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_DATA_TAB - Databázové a tabuľkové systémy pre vyhodnocovanie dát (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_DATA_TAB
Názov predmetu: Databázové a tabuľkové systémy pre vyhodnocovanie dát
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečný projekt.
Získanie minimálne 56 bodov na teste.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje študentom informácie a znalosti o informačných systémov, ktoré podporujú riadenie organizácií, s problémami ich tvorby a efektívneho uplatnenia v praxi. V rámci predmetu sa študenti naučia efektívne využívať tabuľkový kalkulátor a relačný databázový systém ako štandardné a univerzálne nástroje na riešenie praktických úloh v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Výpočty v tabuľkovom kalkulátore Microsoft Excel.
Výpočty s údajmi umiestnenými na rôznych hárkoch. Chyby vo vzorcoch a ich odstraňovanie. Vkladanie funkcií do vzorcov - matematické, štatistické, logické, vnorené, dátumové, časové, vyhľadávacie funkcie.
Zoznamy a databázy.
Tabuľková databáza v Exceli. Formulár na vkladanie a prezeranie záznamov. Overovanie vstupných údajov. Zoradenie záznamov. Filtrovanie záznamov – automatický a rozšírený filter. Databázové funkcie. Medzisúčty. Princíp kontingenčnej tabuľky. Vytvorenie a úprava kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu. Vlastnosti kontingenčnej tabuľky.
Relačné databázy v programe Microsoft Access.
Pracovné prostredie programu Microsoft Access. Základné objekty a ich vlastnosti. Úprava tabuliek danej relačnej databázy, použitie vhodných typov polí. Význam kľúčov pri vyhľadávaní v tabuľkách a jednoznačnom určovaní záznamov. Pridávanie, zoradenie a odstraňovanie záznamov. Filtrovanie databázy. Návrh relácií medzi tabuľkami, typy relácií a ich význam pre správny chod databázovej aplikácie. Výberové dotazy a ich praktické využitie. Obrazovkové formuláre a ich význam pre rýchle a prehľadné zadávanie údajov do databázy. Výstupné tlačové zostavy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRUCZEK, A. Microsoft Access 2010: Podrobná uživatelská příručka. Brno : Computer Press, 2010. 392 s. ISBN 978-80-251-3289-0.
ŠPIRKOVÁ, D. -- ĎURECHOVÁ, M. Financie a finančné riadenie: Teória a príklady. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. 217 s. ISBN 978-80-227-3960-3.
BUDAI, D. -- BROŽA, P. -- POLZER, J. Bible Microsoft Office 2010: Průvodce pro každého. Brno : Zoner Press, 2010. 334 s. ISBN 978-80-7413-118-9.
Microsoft Office 2010: Podrobná uživatelská příručka. Brno : Computer Press, 2010. 491 s. ISBN 978-80-251-3222-7.
ELMASRI, R. -- NAVATHE, S. Fundamentals of Database systems. Upper Saddle River : Pearson Education International ;, 2007. 1123 s. ISBN 0-321-41506-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

ABCDEFX
87,5 %8,3 %4,2 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: