26. 6. 2019  10:12 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_FIN-GRAM - Finančná gramotnosť (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_FIN-GRAM
Názov predmetu: Finančná gramotnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (výberový), 2. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti absolvujú v priebehu semestra 2 testy vstupný a výstupný po 15 bodov. Na získanie hodnotenia je potrebné získať minimálne 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude zapojený do programu finančnej gramotnosti, kde po ukončení predmetu zvládne základy z oblasti riadenia financií, používania peňazí a cenných papierov. Študent sa naučí pracovať zo základnými úverovými produktmi, pochopí fungovanie bankového systému a oblasti poistenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Peniaze ako všeobecné platidlo.
Príjmy a výdavky.
Riadenie osobných financií.
Riadenie podnikových financií.
Ako fungujú banky.
Bankové nástroje.
Moderné bankové nástroje.
Ako a čím platíme.
Cenné papiere – niečo iné ako peniaze.
Zadĺžiť sa rozumne.
Úverové produkty.
Životné istoty a riziká.
Praktická aplikácia – použitie online učebnice.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BONDAREVA, I. -- ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava: Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
ZATROCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly z finančného trhu. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 79 s. ISBN 978-80-227-3566-7.
ŽIBRITOVÁ, K. online ucebnica ekonómie.  [online]. 2013. URL: http://www.vzdelavanie.jasr.sk.
LITERACY, F. Financial literacy.  [online]. 2013. URL: http://www.alison.com/financial literacy.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: