19. 6. 2019  15:20 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_ZP_PP - Záverečná práca s obhajobou (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_ZP_PP
Názov predmetu: Záverečná práca s obhajobou
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška11 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Projekt priestorového plánovania I (B_PJ-PP1) a úspešne absolvované Projekt priestorového plánovania II (B_PJ-PP2) a úspešne absolvované Projekt priestorového plánovania III (B_PJ-PP3) a úspešne absolvované Projekt priestorového plánovania IV (B_PJ-PP4)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre úspešné ukončenie predmetu je účasť študenta na vzdelávacej činnosti, absolvovanie všetkých kontrol rozpracovanosti s hodnotením vyhovel. Priebežné hodnotenie z kontrol rozpracovanosti sa započítava do konečného hodnotenia.
Študent nevyhovie v absolvovaní predmetu ak:
neodovzdá prácu v určenom termíne alebo nesplní formálne a obsahové požiadavky určené zadaním, neodovzdá prácu v plnom rozsahu tak, ako je uvedené v zadaní bakalárskej práce alebo sa nezúčastní kontroly rozpracovanosti
nesplní podmienky vrátane účasti na predmete - neúčasť neospravedlnená do 7 dní sa považuje za neospravedlnenú
má neospravedlnenú neúčasť
jeho príprava je neuspokojivá
nevyhovie na kontrole rozpracovanosti
neobháji prácu pred komisiou, resp. sa nezúčastní bez ospravedlnenia obhajoby - náhradný termín obhajoby určí vedúci ústavu.

Študent bude pripustený k obhajobe, ak si splní všetky povinnosti a náležitosti vyplývajúce pre úspešné absolvovanie predmetu. Výsledná práca musí byť odovzdaná v stanovenom termíne a požadovanom rozsahu, musí obsahovať textovú a grafickú časť (tlač mapových listov v mierke 1:25000, detail v mierke 1:5000), plagát a CD so záverečnou prezentáciou (podklady napálené na CD/DVD musia byť identické s odovzdanou tlačenou verziou) v súlade s nariadením garanta ŠP o odovzdávaní projektov a záverečných prác.
Študent je povinný 3 dni pred termínom kontroly rozpracovanosti vložiť do systému AIS predmetnú textovú a grafickú časť, pričom každý vyžadovaný výkres bude v samostatnom súbore .jpg, ktorého dlhšia strana má presne 7500 px a je komprimovaný tak, aby všetky požadované súbory nepresahovali 5MB.
5x kontrola rozpracovanosti:
2 kontroly rozpracovanosti pre časť PRO a 3 kontroly rozpracovanosti pre časť ÚPN-O, pričom všetky podklady ku kontrole sa vkladajú do systému AIS 3 dni pred samotnou kontrolou rozpracovanosti. Kapacitný limit bude stanovený pedagógom.
Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky podľa č. 19 bod 2 Študijného poriadku STU a jej hodnotenie sa započítava do hodnotenia štátnej skúšky, ktorej celkový výsledok sa počíta ako aritmetický priemer jednotlivých súčastí podľa čl. 19 bod 10 a 11 Študijného poriadku STU.
Priebežné kontroly rozpracovanosti:
Kontrola rozpracovanosti č. 1 - 4. týždeň výučby: PRO/SPRO - 1. Úvod, 2. Analytické východiská, 3. Rozvojová stratégia, 4. Finančný plán - odovzdanie práce 3 dni pred kontrolou rozpracovanosti do AIS + prezentácia v ppt + predloženie všetkých podkladov
Kontrola rozpracovanosti č. 2 - 6. týždeň výučby: PRO/SPRO - 1. Úvod, 2. Analytické východiská, 3. Rozvojová stratégia, 4. Finančný plán, 5. Zabezpečenie realizácie, 6. Záver, 7. Použité zdroje, 8. Prílohy, obrazová dokumentácia - odovzdanie práce 3 dni pred kontrolou rozpracovanosti do AIS + prezentácia v ppt + predloženie všetkých podkladov
Kontrola rozpracovanosti č. 3 - 7. týždeň výučby: ÚPN-O - 1.1 strategická časť a 1.2 hodnotiaca časť - odovzdanie textovej a grafickej časti práce 3 dni pred kontrolou rozpracovanosti do AIS + predloženie všetkých podkladov
Kontrola rozpracovanosti č. 4 - 10. týždeň výučby: ÚPN-O - 1.3 zadávacia časť a 2. koncept riešenia - odovzdanie textovej a grafickej časti práce 3 dni pred kontrolou rozpracovanosti do AIS + predloženie všetkých podkladov
Kontrola rozpracovanosti č. 5 - 12. týždeň výučby: ÚPN-O - 3. návrhová časť - odovzdanie textovej a grafickej časti práce 3 dni pred kontrolou rozpracovanosti do AIS + predloženie všetkých podkladov
 
Výsledky vzdelávania:
Preukáznie a rozvoj schopnosti absolventa v oblasti praktickej aplikácie teoretických znalostí z problematiky základnej metodológie inventarizačných a analytických prác a tvorby strategického rozvojového dokumentu obce a územného plánu obce na príklade obce mestského typu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Spracovanie PRO/SPRO (dotácia 0/0)
 
a.1. Úvod (základné východiská, v krátkosti legislatívne východiská, charakteristika a vymedzenie územia v nadväznosti na rozvojovú stratégiu, inštitucionálne a procesné parametre participácie verejnosti na tvorbe programu, ..., poslanie PRO/SPRO)
b.1.1. Zhrnutie špecifickej témy vo všeobecnej polohe
c.1.2. Rozpracovanie špecifickej témy na modelovom území ako východisko pre PRO/SPRO
d.2. Zhodnotenie (existujúceho) strategického dokumentu (PRO, SPRO) vo vzťahu k rozpracovaniu špecifickej témy na modelovom území - doplnenie a zmeny v analytickej časti:
2.1 socio-ekonomická analýza: rozvojový potenciál, ľudské zdroje (počet obyvateľov, vitalita, mortalita, prognóza, veková štruktúra, zamestnanosť,...), ekonomika (vrát. vlastníctva nehnuteľností), občianska vybavenosť, sociálna infraštruktúra (bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, ...), medzinárodný kontext, partnerstvá, identita, ...
2.2 územno-technická analýza: rozvojové osi, základné údaje o území, geo-morfologické aspekty, doprava (cestná, železničná, pešia dostupnosť, letecká), technická infraštruktúra, urbánna bezpečnosť, ...
2.3 prírodno-environmentálna analýza: ovzdušie, voda, pôda, hluk, žiarenie, odpadové hospodárstvo, zeleň, limity využitia územia, reliéf, geomorfologické členenie, horniny, klimatické podmienky, rastlinstvo, živočíšstvo, ŽP, OPK, ekosystémové služby, adaptabilita územia na klimatické zmeny, ...
2.4 analýza a zhodnotenie realizovaných stratégií: kritické zhodnotenie existujúcich relevantných strategických dokumentov (vrátane koherencie s nadradenými dokumentmi, ÚP, jestvujúce strategické dokumenty, ...), zhodnotenie napr. bytovej výstavby, investícií do rozvoja, rekonštrukcie, projekty, ...
2.5 SWOT analýza: vážená, tematické rozdelenie podľa bodov 2.1 - 2.4 - silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia
2.6 kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: koherentné poradie disparít, faktory rozvoja - strategické a operatívne s tematickým rozdelením podľa bodov 2.1 - 2.4 vrátane priestorovo-relevantných trendov (ich priemet do ÚP)
e.3. Návrh na zmenu, resp. doplnenie rozvojovej stratégie:
3.1 vízia rozvoja
3.2 ciele a priority: globálny cieľ, priority (hlavné oblasti smerovania podpory)
3.3 opatrenia a aktivity
3.4 opis rozvojovej stratégie: programová štruktúra, hlavné a merateľné ukazovatele
f.4. Návrh na zmenu, resp. doplnenie finančného plánu: základné usmernenia finančného plánu, identifikácia potenciálnych zdrojov financovania (rozpočet územného subjektu, súkromné zdroje, ...)
4.1. rozdelenie financií na programovacie obdobie (parametre finančného plánu, finančná tabuľka programu)
4.2. rozdelenie financií na priority a opatrenia (finančná tabuľka podľa priorít a opatrení)
g.5. Zmeny a doplnenie časti Zabezpečenie realizácie - zásady realizácie, princípy
5.1. inštitucionálne a organizačné zabezpečenie vrátane realizačných opatrení a princípov fungovania modelu implementácie
5.2. monitorovanie a hodnotenie - princípy a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia
5.3. harmonogram realizácie - časový rozvrh činností
h.6. Záver a zhrnutie výstupov PRO/SPRO pre spracovanie témy v ÚPN-O
i.7. Použité zdroje
j.8. Prílohy, obrazová dokumentácia

2.Územný plán obce (dotácia 0/0)
 
a.1. Zadanie ÚPN-O:
1.1. Strategická časť
 Text: Priemet strategických cieľov z PRO do ÚPN-O
1.2 Hodnotiaca časť
 Text: Zhodnotenie cieľov a ich realizovateľnosť vo vybranom území
 Grafika: 1.2 Vyhodnotenie problémov a potenciálov (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
1.3 Zadávacia časť
 Text: Zadanie ÚPN-O
 Grafika: 1.3 Vymedzenie územných celkov
b.2. Koncept riešenia
 Text: Popis jednotlivých koncepčných riešení a výkresu opatrení
 Grafika: 2.1. Koncepčné riešenie územia - 2 varianty
            2.2. Výkres opatrení - invariantne (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
c.3. Návrhová časť - Územný plán obce (modifikácia platného ÚPN-O)
 Smerná časť - odôvodnenie ÚPN-O
o Text - sprievodná správa
o Grafika: 3.1. Širšie vzťahy (VÚC-ka s doplnením)
            3.2. Priestorové usporiadanie a využívanie územia
            3.3. Dopravné a technické vybavenie územia (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
            3.4. Ochrana a tvorba krajiny s vyznačením systému ekologickej stability
            3.5. Predbežný záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy
 Záväzná časť
o Text - sprievodná správa
o Grafika: 3.6. Priestorová regulácia a regulácia využívania územia s vyznačením záväzného riešenia dopravného vybavenia (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000) (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
            3.7. Strategická regulácia a verejnoprospešné stavby (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000) (ak nebude čitateľné, rozdeliť)

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GINDLOVÁ, D. -- KUSÝ, I. Sociálne a ekonomické aspekty priestorového rozvoja/Socio-economic aspects of spatial development. Bratislava : FA STU- ROAD, 2001. 476 s. ISBN 80-88999-06-5.
JAMEČNÝ, Ľ. Systémové súvislosti priestorovo relevantných plánovacích činností. 2005. 4 s.
JAMEČNÝ, Ľ. Systémové súvislosti socio-ekonomického rozvoja plánovania. In GRMANOVÁ, A. -- MINÁRIK, M. 70 rokov SvF STU : Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR, 4.-5.12.2008. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2008, s. 7. ISBN 978-80-227-2979-6.
FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠÍKOVÁ, P. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- SWEIGERT, M. Priestorové plánovanie. Bratislava : Road, 2011. 240 s. ISBN 978-80-88999-39-3.
FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠÍKOVÁ, P. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ŠPIRKOVÁ, D. Priestorové plánovanie: vysokoškolský učebný text. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. 261 s. ISBN 978-80-223-2741-1.
DUCHOVÁ, Z. -- CHRENŠČOVÁ, V. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- MRVA, M. -- OLŠAVSKÝ, F. -- POTOČKOVÁ, L. -- BALÁŽOVIČ, Ľ. -- COPLÁK, J. -- DOBRUCKÁ, L. Strategický rozvojový plán obce. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007. 280 s. ISBN 978-80-89197-77-4.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava: ROAD, 2006. 467 s. ISBN 978-80-88999-31-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 64

ABCDEFX
18,8 %14,1 %29,7 %20,3 %15,6 %1,5 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: