20. 6. 2019  1:39 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_STAT-SK - Štátna skúška (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_STAT-SK
Názov predmetu: Štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátna skúška hodnotená v zmysle platných predpisov pre hodnotenie skúšok ako štátna skúška zložená z viacerých častí.
Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky podľa č. 19 bod 2 Študijného poriadku STU a jej hodnotenie sa započítava do hodnotenia štátnej skúšky, ktorej celkový výsledok sa počíta ako aritmetický priemer jednotlivých súčastí podľa čl. 19 bod 10 a 11 Študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
preverenie schopností integrovat vedomosti v rámci okruhov urbanizms a územné plánovanie, strategické plánovanie a krajinné plánovanie
 
Stručná osnova predmetu:
preverenie schopností integrovat vedomosti v rámci okruhov urbanizms a územné plánovanie, strategické plánovanie a krajinné plánovanie a schopností aplikovať ich v polohe územnoplánovacej dokumentácie
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 80

ABCDEFX
31,3 %35,0 %16,3 %16,3 %1,1 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: