20. 6. 2019  5:51 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_EKONSTAT - Ekonomická štatistika (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_EKONSTAT
Názov predmetu: Ekonomická štatistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%).


 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky zo základných štatistických metód, ktoré využíva matematická a ekonomická štatistika na hodnotenie. Študent získa schopnosť ich praktickej aplikácie vrátane počítačového spracovania. Študenti absolvovaním predmetu získajú tiež poznatky z oblasti sociálno - hospodárskej štatistiky ako aj organizácii štátnej štatistickej služby.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Vznik a vývoj štatistiky, metódy spracovania údajov, popisná štatistika
Induktívne úsudky na základe náhodných výberov - teória odhadu, testovanie štatistických hypotéz - vybrané testy
Korelačná a regresná analýza
Indexná analýza
Medzinárodné štatistické databázy
Úvod do priestorovej štatistiky
Štátna štatistika
Klasifikácie, sústavy ukazovateľov
Štatistika obyvateľstva, rodín a domácností, štatistika ekonomickej aktivity obyvateľstva, štatistika miezd a nákladov práce, štatistika výroby a služeb, cenová štatistika, banková štatistika, štatistika vládneho sektora

Semináre:
Popisná štatistika - triedenie údajov, základné popisné charakteristiky
Teória odhadu - bodový a intervalový odhad. Testovanie štatistických hypotéz - vybrané testy
Korelačná a regresná analýza - Pearsonov a Spermanov korelačný koeficient, lineárna a nepravá nelineárna regresia
Medzinárodné štatistické databázy - databázy ŠÚ SR, Eurostatu, ILO
Úvod do priestorovej štatistiky - popisná štatistika priestorových údajov, priestorová autokorelácia, využitie softvéru GeoDa pri analýze priestorových údajov
Indexná analýza, individuálne indexy jednoduché a zložené, súhrnné indexy
Štatistika obyvateľstva, rodín a domácností, ukazovatele stavu obyvatelstva, jeho mechanického a prirodzeného pohybu
Štatistika ekonomickej aktivity obyvateľstva, zamestnanosť a nezamestnanosť
Štatistika miezd a nákladov práce, základné ukazovatele, zisťovanie miezd, analýza miezd
Štatistika výroby a služieb, odvetvové indikátory produkcie, priemyslová produkcia, poľnohospodárska produkcia, stavebníctvo, služby, zahraničný obchod a platobná bilanciia
Cenová štatistika, praktické typy cenových indexov, meranie inflácie, štatistická deflácia, porovnanie cenových indexov
Banková štatistika, analytická bilancia SNB a bilancie obchodných bánk
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GARY, C. -- GERHARD MARTIN, G. A guide to everyday economic statistics. New York: McGraw-Hill Irwin, 2009. 192 s. ISBN 00-735-2319-4.
GARY, K. Analysis of Economic Data. New York: John Wiley & Sons, 2005. 233 s. ISBN 04-700-2468-2.
STEHLÍKOVÁ, B. Priestorová štatistika. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2002. 129 s. ISBN 80-8069-046-4.
JÍLEK, J. -- SOUČEK, E. Ekonomická statistika v praxi . Praha: SNTL, 1990. 311 s. ISBN 80-030-0196-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 229

ABCDEFX
74,7 %12,7 %6,1 %3,5 %3,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: