26. 6. 2019  18:55 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_AJ4_V-S - Anglický jazyk - všeobec. jazyk - stredne pokročilí (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_AJ4_V-S
Názov predmetu: Anglický jazyk - všeobec. jazyk - stredne pokročilí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na seminároch. Prezentácia témy podľa vlastného výberu na seminároch. Odovzdanie všetkých vypracovaných zadaní. Písomný test s úspešnosťou min. 66%.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si základnej terminológie študovaného odboru a stratégií pre aktívne zvládnutie odborných komunikačných situácií v hovorenej i písomnej forme na úrovni B1.
 
Stručná osnova predmetu:
TÉMY PRE PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE:
01. Presentation techniques.
02. Building construction.
03. Maintenance.
04. Environmental impact.
05. Unhealthy building.
06. Ecologically positive buildings.
07. Twin cities -- master plans.
08. Municipal and public properties
09. Urban property market.
10. London's office market.
11. Rental levels.
12. Final written test.
13. Course evaluation.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARCHLEBOVÁ, J. -- BREČKOVÁ, D. -- MOTEŠICKÁ, Z. English in Spatial Planning. Bratislava : FA STU- ROAD, 1999. 175 s. ISBN 8096751182.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

ABCDEFX
54,5 %27,3 %18,2 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: