18. 6. 2019  9:15 Vratislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_AJ4_V-M - Anglický jazyk - všeobec. jazyk - mierne pokroč. (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_AJ4_V-M
Názov predmetu: Anglický jazyk - všeobec. jazyk - mierne pokroč.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si základnej terminológie študovaného odboru a stratégií pre aktívne zvládnutie odborných komunikačných situácií v hovorenej i písomnej forme na úrovni A2.
 
Stručná osnova predmetu:
01. Town planning
02. Planners and their job.
03. Types of plan.
04. Financial issues.
05. Elements of local finances.
06. Local authority funding.
07. Local authority services.
08. Economic instruments.
08. Taxation and fees.
08. Subsidies and public expenditure.
09. Town centre management.
10. Housing.
11. Land-use planning.
12. Final written test.
13. Course evaluation.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARCHLEBOVÁ, J. -- BREČKOVÁ, D. -- MOTEŠICKÁ, Z. English in Spatial Planning. Bratislava : FA STU- ROAD, 1999. 175 s. ISBN 8096751182.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ABCDEFX
46,2 %15,4 %15,4 %15,4 %7,6 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: