27. 6. 2019  4:44 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PJ-MALY4 - Projekt malý 4 (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PJ-MALY4
Názov predmetu: Projekt malý 4
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Aktuálne trendy obnovy dediny a vidieka (B_ATODV) a úspešne absolvované Vidiecke prostredie v priestorovom rozvoji (B_VPPR)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- priebežná kontrola rozpracovanosti
ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (obhajoba, kritérium úspešnosti = min. 56%).

 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj kreatívnych schopností a overenie teoretických vedomostí, rozvoj zručností pri aplikácii poznatkov prehĺbených štúdiom v zvolenej oblasti v riešení tvorivých úloh krajinnej architektúry a krajinného plánovania s dôrazom na uplatnenie princípov a zásad technicko-realizačného vypracovania projektu v intenciách aktuálnych trendov v daných oblastiach podľa výberového bloku.
 
Stručná osnova predmetu:
Kreatívne riešenie komplexných problémov krajinnej architektúry a krajinného plánovaniav rôznych typoch urbanizovaného prostredia.
- Teoretické a metodické vstupy do riešenej problematiky. Štúdium literatúry a relevantných prípadových štúdií.
- Komplexná analýza územia.
- Návrh konceptu riešenia, varianty riešenia.
Vypracovanie výsledného komplexného návrhu.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. Projektová príprava a rozhodovací proces v zónach so špeciálnym režimom. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 254--266. ISBN 80-88999-05-7.
GAŽOVÁ, D. Kontaktové zóny urbanizovaného územia a extravilánu - problémy a riešenia. Urbanita, 23. s. 26--29. ISSN 0139-5912.
GAŽOVÁ, D. Nové perspektívy sídelnej zelene: + titulná fotografia (4.strana obálky). Životné prostredie, s. 199--202. ISSN 0044-4863.
ADAMUŠČIN, A. -- IVANIČKA, K. Charakteristika a vlastnosti realitných trhov. Nehnuteľnosti a bývanie, 6. s. 23--31. ISSN 1336-944X.
ADAMUŠČIN, A. -- ĎURIŠOVÁ, J. Trh kancelárskych priestorov - teória a prax. Bratislava: Devin printing house, 2011. 230 s. ISBN 978-80-89493-07-4.
GAŽOVÁ, D. Prestavba Západného prístavu v Malmö. Rebuilding of Western Harbour in Malmö. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, s. 60--63.
ADAMUŠČIN, A. Office building classification and development on the office space market. Terra Spectra STU. Planning Studies, s. 3--10.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

ABCDEFX
57,8 %18,9 %18,9 %2,2 %2,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Szabo (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: