20. 6. 2019  13:58 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PJ-MALY3 - Projekt malý 3 (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PJ-MALY3
Názov predmetu: Projekt malý 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Aktuálne trendy manažmentu krajiny (B_ATMK) a úspešne absolvované Teoreticko-metodologické východiská manažmentu krajiny (B_TMVMK)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola rozpracovanosti
ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (obhajoba, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj kreatívnych schopností a overenie teoretických vedomostí, rozvoj zručností pri aplikácii poznatkov prehĺbených štúdiom v zvolenej oblasti v riešení tvorivých úloh krajinnej architektúry a krajinného plánovania s dôrazom na uplatnenie princípov a zásad technicko-realizačného vypracovania projektu v intenciách aktuálnych trendov v daných oblastiach podľa výberového bloku.
 
Stručná osnova predmetu:
Kreatívne riešenie komplexných problémov krajinnej architektúry a krajinného plánovaniav rôznych typoch urbanizovaného prostredia.
- Teoretické a metodické vstupy do riešenej problematiky. Štúdium literatúry a relevantných prípadových štúdií.
- Komplexná analýza územia.
- Návrh konceptu riešenia, varianty riešenia.
Vypracovanie výsledného komplexného návrhu.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. Aktuálne otázky tvoby prírodného prostredia sídla. ALFA, s. 35--41. ISSN 1135-2679.
GAŽOVÁ, D. Kontaktové zóny urbanizovaného územia a extravilánu - problémy a riešenia. Urbanita, 23. s. 26--29. ISSN 0139-5912.
GAŽOVÁ, D. Námestie ako park. Nové línie v byte, v záhrade, na chate a na chalupe, s. 156--158. ISSN 1336-0485.
GAŽOVÁ, D. Restoration and conservation of devastated historic parks-methodics and implementation of planning legislation. In ECLAS Conference 2009.Landscape & Ruins. Planning and Design for the Regeneration of Derelicted Places: 23.-24.sept. 2009, Genova, Italy. Genova : University of Genova, 2009, s. 34--42. ISBN 978-88-6055-418-5.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske aspekty problematiky tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. In KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, s. 174--181. ISBN 978-80-227-3354-0.
HOLMANOVÁ, A. Brownfieldy vo vidieckej krajine. Urbanita, s. 20--23. ISSN 0139-5912.
PETRÁNSKY, Ľ. -- HOLMANOVÁ, A. Dizajn a estetická kvalita mestského a vidieckeho prostredia. Design and aesthetics of urban and rural areas. Bratislava : STU FA :, 2001. 301 strany. ISBN 80-88999-07-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

ABCDEFX
68,0 %20,0 %10,0 %2,0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: