19. 6. 2019  15:53 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PJ-MALY2 - Projekt malý 2 (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PJ-MALY2
Názov predmetu: Projekt malý 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Aktuálne trendy v európskej politike priestorového rozvoja (B_ATEPPR) a úspešne absolvované Teoreticko-metodologické východiská priestorového rozvoja v dimenzii kontinentu (B_TMVPRDK)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- priebežná kontrola rozpracovanosti, ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (obhajoba, kritérium úspešnosti = min. 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj kreatívnych schopností a overenie teoretických vedomostí, rozvoj zručností pri aplikácii poznatkov prehĺbených štúdiom v zvolenej oblasti v riešení tvorivých úloh krajinnej architektúry a krajinného plánovania s dôrazom na uplatnenie princípov a zásad technicko-realizačného vypracovania projektu v intenciách aktuálnych trendov v daných oblastiach podľa výberového bloku.
 
Stručná osnova predmetu:
Kreatívne riešenie komplexných problémov krajinnej architektúry a krajinného plánovaniav rôznych typoch urbanizovaného prostredia.
- Teoretické a metodické vstupy do riešenej problematiky. Štúdium literatúry a relevantných prípadových štúdií.
- Komplexná analýza územia.
- Návrh konceptu riešenia, varianty riešenia.
Vypracovanie výsledného komplexného návrhu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. a kol. Mestský park v Piešťanoch. Podmienky základnej ochrany pamiatky. Piešťany: PN Print, s.r.o., 2010. 132 s. ISBN 978-80-89155-13-2.
LEŠINSKÁ, Ľ. -- GAŽOVÁ, D. -- KATTOŠ, K. -- PUTROVÁ, E. Krajinná architektúra: systematika a klasifikácia tvorivých metód. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003. 96 s. ISBN 80-227-1923-4.
GAŽOVÁ, D. Nové perspektívy sídelnej zelene: + titulná fotografia (4.strana obálky). Životné prostredie, s. 199--202. ISSN 0044-4863.
GAŽOVÁ, D. Rekonštrukcia Zámockého parku v Malackách. Stavba, 5. s. 20--22. ISSN 1335-5406.
GAŽOVÁ, D. Zásady tvorby krajiny v kontaktových periférnych zónach. Landscape planning in Urban Fringe Areas. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 201--213. ISBN 80-88999-05-7.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske aspekty problematiky tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. In: KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava: Katedra krajinnej ekológie, UK v Bratislave, 1. vydanie, 2010, s. 174--181. ISBN 978-80-227-3354-0. Bratislava: Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2010. 326 s. ISBN 978-80-227-3354-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: