19. 6. 2019  22:49 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PJ-MALY1 - Projekt malý 1 (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PJ-MALY1
Názov predmetu: Projekt malý 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Aktuálne trendy bytovej politiky (B_ATBP) a úspešne absolvované Princípy realitného trhu a developerský proces (B_PRIREA)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola rozpracovanosti, ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (obhajoba projektu, kritérium úspešnosti = min. 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj kreatívnych schopností a overenie teoretických vedomostí, rozvoj zručností pri aplikácii poznatkov prehĺbených štúdiom v zvolenej oblasti v riešení tvorivých úloh krajinnej architektúry a krajinného plánovania s dôrazom na uplatnenie princípov a zásad technicko-realizačného vypracovania projektu v intenciách aktuálnych trendov v daných oblastiach podľa výberového bloku.
 
Stručná osnova predmetu:
Kreatívne riešenie komplexných problémov krajinnej architektúry a krajinného plánovaniav rôznych typoch urbanizovaného prostredia.
- Teoretické a metodické vstupy do riešenej problematiky. Štúdium literatúry a relevantných prípadových štúdií.
- Komplexná analýza územia.
- Návrh konceptu riešenia, varianty riešenia.
Vypracovanie výsledného komplexného návrhu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÍKOVÁ, D. Revitalizácia brownfield lokalít ako súčasť stratégie územného rozvoja. In FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006, s. 29--46. ISBN 978-80-88999-31-7.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. Surveys, Analyses and Evaluation of LUDA- Experiences from the Slovak Republic. Luda e-news, s. 7.
GAŽOVÁ, D. Dynamika premien prírodných priestorov v štruktúre sídla. In GAŽOVÁ, D. Proces premien prírodných priestorov v štruktúre sídla: vedecký seminár 19.-20.10.2000, Gabčíkovo. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2001, s. 21--31. ISBN 80-227-1477-1.
GAŽOVÁ, D. Kontaktové zóny urbanizovaného územia a extravilánu - problémy a riešenia. Urbanita, 23. s. 26--29. ISSN 0139-5912.
JAMEČNÝ, Ľ. Appraisal of Planning regulations regarding large Urban distressed areas in European countries (deliverable 3). Záverečná práca. 2003. 1 s.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PETRÍKOVÁ, D. Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries. Ostrava: VSB Ostrava, 2013. 120 s. ISBN 978-80-248-3125-1.
GAŽOVÁ, D. a kol. Mestský park v Piešťanoch. Podmienky základnej ochrany pamiatky. Piešťany: PN Print, s.r.o., 2010. 132 s. ISBN 978-80-89155-13-2.
JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. Príklady revitalizácie postihnutých urbánnych území. Urbanita, s. 24--29. ISSN 0139-5912.
JAMEČNÝ, Ľ. Legislatívne a inštitucionálne aspekty bezpečnosti ako kvality priestoru. In ONDREJIČKA, V. -- JAMEČNÝ, Ľ. Súčasné výzvy v urbánnej bezpečnosti [elektronický zdroj]: vedecká konferencia,Súčasné výzvy v urbánnej bezpečnosti,Ústav manažmentu STU, Bratislava, 6.11, 2012. 1. vyd. Bratislava : Road, 2012, s. 105--117. ISBN 978-80-88999-43-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 52

ABCDEFX
21,2 %21,2 %26,9 %13,5 %17,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Szabo (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: