16. 6. 2019  6:36 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_ATBP - Aktuálne trendy bytovej politiky (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_ATBP
Názov predmetu: Aktuálne trendy bytovej politiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje študentom informácie o aktuálnych problémoch bytovej politiky z hľadiska prístupu k rôznym formám bývania s dôrazom na vplyv regionálnych, legislatívnych a finančných aspektov. Súčasťou je informácia o aktuálnom dianí v developerskom prostredí, o formách financovania s využitím tak verejných ako aj súkromných zdrojov (možnosti ich združovania), aktuálne zahraničné skúsenosti a pod. Uvedené poznatky sú zdrojom na zlepšenie vedomostného základu študentov pri príprave a tvorbe územného plánu, revitalizácii obytných súborov ako aj pre prácu vo verejnej správe, samospráve a rôznych typoch investorských spoločností.
 
Stručná osnova predmetu:
Aktuálne trendy v oblasti bytovej politiky v SR a v zahraničí
Aktuálny vývoj developerského prostredia, nové typy spoločností, PPP projekty
Developerský proces v bytovej výstavbe
Príprava projektov a riadenie vzťahov so stakeholdermi
Ponuka a dopyt na rezidenčnom trhu nehnuteľností
Nové prístupy financovanie bývania - novej výstavby, obnovy bytových domov,revitalizácie obytných súborov - verejné a súkromné zdroje financovania,štrukturálne fondy
Vlastnícke a nájomné bývanie na Slovensku a jeho vývoj
Súčasné legislatívne aspekty v oblasti obnovy bytových domov a správy bytového fondu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
IVANIČKA, K. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- ZAJACOVÁ, J. -- PÚCHOVSKÝ, B. Aplikácia princípov fungovania neziskových bytových organizácií vo verejnej správe a školstve. Bratislava : Agentúra JUH Bratislava, 2007. 129 s. ISBN 978-80-85661-08-8.
ŠPIRKOVÁ, D. -- FINKA, M. -- IVANIČKA, K. Bývanie a bytová politika. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3173-7.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. Dynamics of Bratislava Urban and Housing Development. In New Models for Innovative Management and Urban Dynamics: konferencia COST TU 602, 12.-14.october 2009, Faro. Faro : University of Algarve, 2009, s. 41--57. ISBN 978-972-9341-85-4.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. -- FINKA, M. Nájomné bývanie nie je problémom len Slovenska. Eurostav, s. 28--31. ISSN 1335-1249.
FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠÍKOVÁ, P. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- SWEIGERT, M. Priestorové plánovanie. Bratislava : Road, 2011. 240 s. ISBN 978-80-88999-39-3.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. -- ZÚBKOVÁ, M. Economic aspects of Sustainable development of built environment in Europe. Germany :Frankfurt am Main : MCDP International UG, 2013. 230 s. ISBN 978-3-9810884-2-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 117

ABCDEFX
81,2 %9,4 %4,3 %2,6 %2,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: