19. 6. 2019  8:59 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_ATODV - Aktuálne trendy obnovy dediny a vidieka (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_ATODV
Názov predmetu: Aktuálne trendy obnovy dediny a vidieka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%).

 
Výsledky vzdelávania:
Schopnosť študentov aktívne vstupovať do procesov smerujúcich na zvýšenie konkurencieschopnosti rurálnych oblastí na regionálnej a lokálnej úrovni pri využití ľudského, prírodného, ekonomického a kultúrno-historického potenciálu územia s dôrazom na zachovanie charakteristických čŕt jeho identity a špecifických znakov vidieckej štruktúry. Tvorivo aplikovať poznatky na tvorbu rozvojových plánov obce.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika kľúčových pojmov (vidiek, dedina, vidiecke sídlo, aglomerácia, obyvateľstvo vidieka, krajina)
Vznik a vývoj vidieckeho osídlenia, historické etapy, spoločensko-ekonomické a politické predpoklady vývoja
Dedina ako urbanistická štruktúra a jej obyvateľstvo z demograficko-sociálnych aspektov
Architektonické znaky typické pre obce jednotlivých regiónov Slovenska a ich spätosť s prostredím a spôsobom života
Poľnohospodárska výroba a jej vplyv na rozvoj a formovanie vidieka,
Podmienky pre lokalizáciu priemyselných parkov a rôzne druhy výrob v kontexte zachovania ekologických parametrov vidieckeho prostredia
Rekreačné funkcie vidieka, agroturistika, vidiecka turistika, chránené územia a ich exploatácia, krajina v dotyku sidle
Vidiek v informačnej spoločnosti
Rozvojový plán obce, vidieckeho mikroregiónu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLMANOVÁ, A. Brownfieldy vo vidieckej krajine. Urbanita, s. 20--23. ISSN 0139-5912.
PETRÁNSKY, Ľ. -- HOLMANOVÁ, A. Dizajn a estetická kvalita mestského a vidieckeho prostredia. Design and aesthetics of urban and rural areas. Bratislava : STU FA :, 2001. 301 strany. ISBN 80-88999-07-3.
KRIVOŠOVÁ, J. Slovenská ľudová architektúra. Bratislava: TRIO Publishing, s.r.o., 2012. 176 s. ISBN 978-80-8955-240-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
56,7 %27,9 %9,6 %4,8 %1,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Anna Holmanová, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Anna Holmanová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: