26. 6. 2019  10:08 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_VPPR - Vidiecke prostredie v priestorovom rozvoji (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_VPPR
Názov predmetu: Vidiecke prostredie v priestorovom rozvoji
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Viesť študentov k pochopeniu podstaty a charakteru vidieckeho prostredia na základe historického vývoja v konfrontácii so súčasnými trendmi rozvoja. Schopnosť identifikovať prírodný, kultúrny, výrobný a ekonomický potenciál územia, určiť jeho limity a špecifické znaky urbánnej a krajinnej štruktúry. Tvorivo aplikovať poznatky na vypracovanie rozvojových plánov na regionálnej a lokálnej a úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
Vidiecke prostredie ako integrálna súčasť štruktúr osídlenia
Špecifické funkcie vidieckeho prostredia
Funkcie vidieckeho sídla a ich historické premeny
Fyzicko-priestorová štruktúra vidieckych sídelných štruktúr a jej historický vývoj
Vidiecke sídlo a krajina
Vzťah mesto a vidiek v historickom vývoji
Súčasné spoločenské zmeny a vidiecke sídlo
Typológia vidieckych sídiel v historickom vývoji a v súčasnosti
Výzvy súčasnosti pre budúci vývoj vidieka
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KNOPP, A. Vesnice. Brno: ÚÚR Brno, 1994. 211 s. ISBN 80-85124-96-3.
HOLMANOVÁ, A. Brownfieldy vo vidieckej krajine. Urbanita, s. 20--23. ISSN 0139-5912.
PETRÁNSKY, Ľ. -- HOLMANOVÁ, A. Dizajn a estetická kvalita mestského a vidieckeho prostredia. Design and aesthetics of urban and rural areas. Bratislava : STU FA :, 2001. 301 strany. ISBN 80-88999-07-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
78,8 %18,3 %1,0 %1,9 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Anna Holmanová, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Anna Holmanová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: