20. 6. 2019  23:56 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_ATMK - Aktuálne trendy manažmentu krajiny (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_ATMK
Názov predmetu: Aktuálne trendy manažmentu krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie poznatkov o aktuálnych trendoch v oblasti teórie, metodológie a praxe krajinno-architektonickej tvorby v oblasti krajinnej a parkovej architektúry a krajinného plánovania, v dimenziách urbánnej i periurbánnej krajiny ako aj aktuálnymi legislatívnymi východiskami tvorivej krajinno-architektonickej a krajinnoplánovacej činnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Základný súbor poznatkov o aktuálnych trendoch vývoja problematiky krajinnej architektúry a krajinného plánovania, najmä v oblastiach zameraných na:
aktuálny vývoj v oblasti parkovej a krajinárskej tvorby, väzby na európsky a svetový kontext vývoja
aktuálne trendy v oblasti ochrany a tvorby krajiny
nové technologické a konštrukčné možnosti krajinotvorby
aktuálne výtvarno-estetické východiská krajinnej tvorby
aktuálne úlohy tvorby krajinnej architektúry a krajinného plánovania v sídelnom prostredí
aktuálne úlohy tvorby krajinnej architektúry a krajinného plánovania v mimosídelnom prostredí
aktuálne trendy v manažmente krajiny
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske aspekty problematiky tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. In: KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava: Katedra krajinnej ekológie, UK v Bratislave, 1. vydanie, 2010, s. 174--181. ISBN 978-80-227-3354-0. Bratislava: Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2010. 326 s. ISBN 978-80-227-3354-0.
GAŽOVÁ, D. Dynamika premien prírodných priestorov v štruktúre sídla. In GAŽOVÁ, D. Proces premien prírodných priestorov v štruktúre sídla: vedecký seminár 19.-20.10.2000, Gabčíkovo. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2001, s. 21--31. ISBN 80-227-1477-1.
GAŽOVÁ, D. Aktuálne otázky tvoby prírodného prostredia sídla. ALFA, s. 35--41. ISSN 1135-2679.
GAŽOVÁ, D. Uplatnenie plánovacích nástrojov na podporu rekonštrukcie historických parkov - Sad A.Kmeťa - Mestský park v Piešťanoch. In KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, s. 261--267. ISBN 978-80-227-3354-0.
GAŽOVÁ, D. Restoration and conservation of historic parks in new social and economical period. In SUPUKA, J. -- BIHUŇOVÁ, M. Settlement - Park - Landscape V.: Revitalisation of green urban open spaces with consideration to changing environment. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011, s. 206--216. ISBN 978-80-552-0540-3.
GAŽOVÁ, D. Urban Fringe - A Specifik Phenomen of urban Landscape. In ECLAS Conference 2006 - European concil of lanscape architecture schools: Book of Abstracts Cultural Dimension of Urban Landscape. Bratislava : Spectra Centre of Excellence, 2006, s. 17.
GAŽOVÁ, D. Zásady tvorby krajiny v kontaktových periférnych zónach. Landscape planning in Urban Fringe Areas. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 201--213. ISBN 80-88999-05-7.
GAŽOVÁ, D. -- A KOL. Mestský park v Piešťanoch. Podmienky základnej ochrany pamiatky. Piešťany : Logomotion, 2010. 129 s. ISBN 978-80-89155-13-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
69,2 %7,7 %23,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: