16. 7. 2019  4:55 Drahomír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B_TMVMK - Teoreticko-metodologické východiská manažmentu krajiny (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_TMVMK
Názov predmetu: Teoreticko-metodologické východiská manažmentu krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
absolovanie prednášok
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie teoretického základu o štruktúre a obsahovej skladbe vedného a tvorivého odboru krajinná a parková architektúra a metodologických základov z problematiky krajinno-architektonickej tvorby a krajinného plánovania v dimenziách od záhradnej a parkovej architektúry, tvorby vo vnútrosídelnej krajine ako aj otvorenej krajiny ako východiska tvorivej krajinnoarchitektonickej a krajinnoplánovacej činnosti.
Predmet sa orientuje na geografické a krajinnoekologické východiská skúmania krajiny ako multidisciplinárneho objektu štúdia.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min.56%).
 
Stručná osnova predmetu:
Základný súbor poznatkov o riešení rôznych typov a dimenzií urbánnych a krajinných prostredí, ako aj ich špecifikách, o všeobecných podmienkach a východiskách pri ich tvorbe, obnove, rekonštrukcii, plánovaní a manažmente.
Predmet sa zameriava tiež na oblasť celkovej stratégie obcí, miestnej samosprávnej politiky, regionálnej správy, spoluprácu s verejnosťou a pod., ako aj na aktuálne trendy v tejto oblasti, koordináciu urbanistického, architektonického, výtvarno-estetického, prírodno-krajinárskeho aspektu diela. Predmet sa orientuje na základné okruhy problematiky krajinnej architektúry a krajinného plánovania, najmä:
vývoj parkovej a krajinárskej tvorby, prírodná a kultúrna krajina, ochrana a tvorba krajiny
základné nástroje a metódy krajinnej architektúry a krajinného plánovania
metodické princípy krajinárskej tvorby a krajinného plánovania
technologické a konštrukčné aspekty a kompozično-estetické východiská krajinárskej tvorby
špecifické úlohy krajinnej architektúry a krajinného plánovania v sídelnom prostredí a v mimosídelnom prostredí
územné plánovanie ako nástroj ochrany a tvorby krajiny
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. Aktuálne otázky tvoby prírodného prostredia sídla. ALFA, s. 35--41. ISSN 1135-2679.
GAŽOVÁ, D. Nové perspektívy sídelnej zelene: + titulná fotografia (4.strana obálky). Životné prostredie, s. 199--202. ISSN 0044-4863.
GAŽOVÁ, D. a kol. Mestský park v Piešťanoch. Podmienky základnej ochrany pamiatky. Piešťany: PN Print, s.r.o., 2010. 132 s. ISBN 978-80-89155-13-2.
GAŽOVÁ, D. Restoration and conservation of devastated historic parks-methodics and implementation of planning legislation. In ECLAS Conference 2009.Landscape & Ruins. Planning and Design for the Regeneration of Derelicted Places: 23.-24.sept. 2009, Genova, Italy. Genova : University of Genova, 2009, s. 34--42. ISBN 978-88-6055-418-5.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske kontexty tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. Urbanita, s. 8--13. ISSN 0139-5912.
BENCOVÁ, J. Krajina ako vynechané miesto. Životné prostredie, s. 88--94. ISSN 0044-4863.
SCHAMA, S. -- PÁLENSKÝ, P. Krajina a paměť. Praha : ARGO, 2007. 702 s. ISBN 978-80-7203-803-9.
HENDRYCH, J. Tvorba krajiny a zahrad: historické zahrady, parky a krajina jako významné prvky kulturní krajiny. Praha : ČVUT, 2005. 199 s. ISBN 80-01-03163-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
84,6 %15,4 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: