18. 6. 2019  5:43 Vratislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_ATEPPR - Aktuálne trendy v európskej politike priestorového rozvoja (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_ATEPPR
Názov predmetu: Aktuálne trendy v európskej politike priestorového rozvoja
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie predmetu je podmienené povinnou účasťou na výučbe v plnom rozsahu.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkov o aktuálnom vývoji európskej politiky priestorového rozvoja v dimenzii sídla a regiónu, štátu a EU a v dimenziách prierezových a sektorálnych priestorovo relevantných sociálno-ekonomických plánovacích činností.
 
Stručná osnova predmetu:
Aktuálne trendy a problémy priestorového rozvoja na úrovni EU, výstupy ESPON inciativy
Aktuálne priestorovo-relevantné politiky EU ako reakcie na vývojové trendy a problémy
Vývoj európskych plánovacích kultúr
Stredoeurópska plánovacia kultúra v kontexte európskej integrácie a aproximácie
Poloha SR v kontexte aktuálnych trendov vývoja na úrovni EU
Aktuálne trendy vo vybraných krajinách EU a ich cezhraničné/transhraničné pôsobenie
Kľúčové problémy priestorového rozvoja EU a vybraných krajín EU ako zdroj inšpirácie pre SR
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. Interdisciplinárne aspekty vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia.: (Interdisciplinary Aspects of Spatial Quality Development in Settlement Systems). Bratislava : FA STU- ROAD, 2001. 165 s. ISBN 80-88999-09-X.
FINKA, M. Evolving frameworks for regional development and spatial planning in the new regions of the EU. In Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning: knowledge and policy development in an enlarged EU. Abingdon : Routledge, 2011, s. 103--125. ISBN 978-0-2038-4297-3.
FINKA, M. Territorial Cohesion - Between Expectations, Disparities and Contradictions. In SCHOLICH, D. German Annual of Spatial Research and Policy 2007.Territorial Cohesion. Springer Verlag, 2007: 2007, s. 23--39. ISBN 978-3-540-71745-4.
FINKA, M. -- GIFFINGER, R. -- GUSTEDT, E. A Central European perspective on cooperation between cities: conclusions. In GIFFINGER, R. Competition between Cities in Central Europe: Opportunities and Risks of Cooperation. Bratislava : Spectra Center of Excellence :, 2005, s. 234--240. ISBN 80-88999-27-8.
PETRÍKOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. Analýza právnych predpisov územného plánovania štátov EÚ ako podklad pre tvorbu územnoplánovacej legislatívy v SR: I. etapa Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia a Holandsko. Bratislava : Centrum priestorových a technických štúdií, 2008. 45 s.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006. 354 s. ISBN 978-80-88999-31-7.
FINKA, M. Competition and Cooperation- Classification of Instruments. In GIFFINGER, R. Competition between Cities in Central Europe: Opportunities and Risks of Cooperation. Bratislava : Spectra Center of Excellence :, 2005, s. 58--65. ISBN 80-88999-27-8.
FINKA, M. Európska koncepcia priestorového rozvoja (EUREK - E.S.D.P.). In FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Priestorový rozvoj a plánovanie v kontexte európskej integrácie: Spatial development and planning in european integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, s. 171--184. ISBN 80-88999-02-2.
FINKA, M. Development-Between Sectoral and Integrative Planning Policies. In BELČÁKOVÁ, I. -- PETRÍKOVÁ, D. Towards Sustainable Planning in the Countries in Transition. Bratislava : Road, 2004, s. 6--25. ISBN 80-88999-24-3.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- KOZOVÁ, M. -- ŽIGRAI, F. Potential and instruments of integrative urban landcape management system. In Urbio2010: 2nd Intern. Conference of Urban Biodiversity and Design. 18.-22. May, Japan. Nagoya : URBIO, 2010, s. 119.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. The Territorial Agenda as an Opportunity in Enlarged EU?. In Space is luxury. Book of Abstracts: 24th AESOP Annual Conference, 7.-10 July 2010. AALTO : Centre for Urban and Regional Studies, 2010, s. 118--119.
FINKA, M. -- BUČEK, Š. -- HUSÁR, M. -- BLÁHA, P. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PASEČNÁ, I. -- MÜLLER, C. -- BUČEK, M. -- ONDREJIČKA, V. -- A KOL. Patterns for New Urban Developments. Wien: Stadtentwicklung, 2011. 167 s. ISBN 978-3-902576-50-7.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. Aktuálne východiská európskej politiky územného rozvoja a územná agenda EU. Urbanizmus a územní rozvoj, s. 20--24. ISSN 1212-0855.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. Územný stav a perspektívy Európskej únie-východisko a výzva pre politiku územného rozvoja. Urbanizmus a územní rozvoj, s. 25--28. ISSN 1212-0855.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: