19. 6. 2019  22:52 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PJ-PP3 - Projekt priestorového plánovania III (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PJ-PP3
Názov predmetu: Projekt priestorového plánovania III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Projekt priestorového plánovania II (B_PJ-PP2)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- účasť : povinná, spojená s konzultáciami + absolvovanie všetkých kontrôl rozpracovanosti s odovzdaním projektu prostredníctvom AIS najneskôr 3 dni pred termínom kontroly rozpracovanosti a následným hodnotením vyhovel, min. 2 konzultácie so špecialistami podľa návrhu SPRO a prezentácia kompl. projektu vrátane obhajoby
- obsahové a formálne požiadavky: určené zadaním a pokynom k odovzdávaniu
Študent nevyhovie v absolvovaní predmetu ak:
- nesplní podmienky vrátane účasti na predmete - neúčasť neospravedlnená do 7 dní sa považuje za neospravedlnenú
- má neospravedlnenú neúčasť
- jeho príprava je neuspokojivá
- nevyhovie na kontrole rozpracovanosti
- neodovzdá projekt v určenom termíne alebo nesplní formálne a obsahové požiadavky určené zadaním
- neobháji projekt pred komisiou resp. sa nezúčastní bez ospravedlnenia obhajoby - náhradný termín obhajoby určí vedúci ústavu
Ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (obhajoba, kritérium úspešnosti = min. 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj poznatkov o tvorbe a plánovaní v oblasti praktickej aplikácie teoretických znalostí z problematiky základnej metodológie inventarizačných a analytických prác tvorby strategického rozvojového dokumentu rozvoja regiónov (dokument hospodárskeho a sociálneho rozvoja), načrtnúť možnosti zhodnotenia jeho fyzickej štruktúry a okolitej krajiny pri stratégii rozvoja regiónu, poukázať na špecifické aspekty rozvoja regiónov z hľadiska ich potenciálov rozvoja a zvyšovania ich konkurencieschopnosti.
Získať praktické zručnosti a schopnosti vo verbálnom i grafickom vyjadrovaní strategických cieľov a ich operacionalizácie z hľadiska udržateľného rozvoja územia a následného zapracovania v dokumentoch priestorového plánovania na regionálnej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie projektu
Spoločný program rozvoja obcí -
Analytické východiská
Rozvojová stratégia
Finančný plán
Zabezpečenie realizácie
Záver, Použité zdroje, Prílohy
Kompletizácia dokumentu
Prezentácia kompl. práce
Odovzdanie a obhajoba projektu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠÍKOVÁ, P. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ŠPIRKOVÁ, D. Priestorové plánovanie: vysokoškolský učebný text. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. 261 s. ISBN 978-80-223-2741-1.
JAMEČNÝ, Ľ. Priestorové plánovanie, reflexia súčasného vývoja a perspektív. Forum Statisticum Slovacum, 4. s. 138--143. ISSN 1336-7420.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. Priestorové plánovanie v Slovenskej republike - reflexia súčasného vývoja a perspektív. In Systém plánovania v územných subjektoch na Slovensku : Zborník z konferencie "Strategické plánovanie v obciach a jeho popstavenie v systéme plánovania v územných subjektoch na Slovensku " 21.11.2007, Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007, s. 58--88. ISBN 978-80-89197-74-3.
JAMEČNÝ, Ľ. Procesy a metódy hodnotenia regenerácie veľkých postihnutých urbánnych území. In FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006, s. 77--92. ISBN 978-80-88999-31-7.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. READY - Connecting Rehabilitation and Development in European Mining Regions (a successful EU project 2003-2006). Záverečná práca. Oelsnitz,: 2006. 91 s.
JAMEČNÝ, Ľ. -- LADZIANSKA, Z. Regenerácia Brownfieldov ako problematika plánovania a manažmentu. In Juniorstav 2007 : 9.Odborná konference doktorského studia. Brno, 24.1.2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 416. ISBN 978-80-214-3337-3.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- LAMIOVÁ, K. -- LADZIANSKA, Z. Regionálne väzby Bratislavy - hraničné územia s Rakúskom, Maďarskom a Bratislavským samosprávnym krajom. Záverečná práca. Bratislava : 2007. 361 s.
JAMEČNÝ, Ľ. Revitalizácia postihnutých území sídiel ako alternativa extenzívnej zástavby a jej riešenie v krajinnom plánovaní. In KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, s. 216--224. ISBN 978-80-227-3354-0.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. Sanácia a rozvoj európskych banských regiónov. In KRAMÁŘOVÁ, Z. Člověk, stavba a územní plánování II: kolokvium, 4.května 2007, ČVUT Praha. Praha : ČVUT, 2007, s. 6--14. ISBN 978-80-01-03704-1.
DUCHOVÁ, Z. -- CHRENŠČOVÁ, V. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- MRVA, M. -- OLŠAVSKÝ, F. -- POTOČKOVÁ, L. -- BALÁŽOVIČ, Ľ. -- COPLÁK, J. -- DOBRUCKÁ, L. Strategický rozvojový plán obce. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007. 280 s. ISBN 978-80-89197-77-4.
JAMEČNÝ, Ľ. Systémové súvislosti priestorovo relevantných plánovacích činností. 2005. 4 s.
DOBRUCKÁ, L. -- COPLÁK, J. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- LADZIANSKA, Z. Tvorba strategického rozvojového plánu obce. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 150 s. ISBN 978-80-89197-66-8.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. Urban Regeneration, Economic Transition and Sustainability Case Study Bratislava. In Les vertus de l´interdisciplinarité. Mélanges offerts á Marcel Bazin. Champagne-Ardenne : Universite de Reims, 2009, s. 560--580.
FINKA, M. Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2002. ISBN 80-88833-27-2.
FINKA, M. Brownfield Redevelopment Planning - Territorial Conditions. In Brownfields Handbook: Cross-disciplinary educational tool focused on the issue May 2010. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010, s. 31--45. ISBN 978-80-248-2086-6.
FINKA, M. Priemyselný a technologický park ako impulz priestorového rozvoja. In GRMANOVÁ, A. -- MINÁRIK, M. 70 rokov SvF STU : Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR, 4.-5.12.2008. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2008, s. 6. ISBN 978-80-227-2979-6.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Regionálna a cezhraničná spolupráca. In FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Priestorový rozvoj a plánovanie v kontexte európskej integrácie: Spatial development and planning in european integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, s. 250--259. ISBN 80-88999-02-2.
PETRÍKOVÁ, D. Social and Cultural Issues and Participation in Brownfield Redevelopment. In Brownfields Handbook: Cross-disciplinary educational tool focused on the issue May 2010. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010, s. 102--109. ISBN 978-80-248-2086-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 172

ABCDEFX
22,1 %41,9 %26,7 %7,0 %2,3 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Sandra Lamy (cvičiaci, prednášajúci)
JUDr. Peter Lazar (cvičiaci, prednášajúci)
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Lucia Petríková (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: