26. 6. 2019  16:04 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_EKON-ON - Ekonomika a oceňovanie nehnuteľností (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_EKON-ON
Názov predmetu: Ekonomika a oceňovanie nehnuteľností
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa so základnými princípmi a legislatívou v oblasti oceňovania nehnuteľností v SR a EÚ.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj oceňovania nehnuteľností na Slovensku
2. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (č.382/2004 Z.z.)
- predmet a obsah
- zoznam znalcov, zápis do zoznamu
- znalecká činnosť
3. Vyhláška. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (č. 492/2004 Z.z)
- účel, aplikácie
4. Všeobecná hodnota nehnuteľností
5. Východisková hodnota stavieb
6. Technická hodnota
7. Výnosová hodnota
8. Porovnávacia metóda ohodnocovania nehnuteľností
- základné vzťahy, výpočet, aplikácie
9. Kombinovaná metóda ohodnocovania nehnuteľností
- základné vzťahy, výpočet, aplikácie
10. Výnosová metóda ohodnocovania nehnuteľností
- základné vzťahy, výpočet, aplikácie
11. Metóda polohovej diferenciácie ohodnocovania nehnuteľností
- základné vzťahy, výpočet, aplikácie
12. Praktické príklady oceňovania -- pozemky, byty, rodinné domy, bytové domy, prevádzkové stavby
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NIČ, M. Oceňovanie nehnuteľností. Bratislava : STU v Bratislave SvF ÚSZ, 2001. 80 s. ISBN 80-227-1633-2.
BRADÁČ, A. Oceňovanie nehnuteľností - iné metodiky. Bratislava : STU v Bratislave SvF ÚSZ, 2000. 98 s. ISBN 80-227-1418-6.
DOKTOR, F. Oceňovanie nehnuteľností: Reštitúcie. Bratislava : STU v Bratislave SvF ÚSZ, 2000. 41 s.
MAJDÚCH, D. -- NIČ, M. Oceňovanie nehnuteľností: Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku/Bratislava, apríl 2002. Bratislava : STU v Bratislave SvF ÚSZ, 2002. ISBN 80-227-1682-0.
WEIGEL, Ľ. Oceňovanie nehnuteľností - staršie cenové predpisy: Platné na území dnešnej Slovenskej republiky. Bratislava : STU v Bratislave SvF ÚSZ, 2000. 57 s.
MAJDÚCH, D. -- NIČ, M. Oceňovanie nehnuteľností: Zásady oceňovania nehnuteľností podľa Vyhlášky č.465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Bratislava : STU v Bratislave SvF ÚSZ, 2001. 54 s. ISBN 80-227-1408-9.
KUBIČKA, O. -- ZAJAC, J. -- HURAJT, Ľ. Oceňovanie nehnuteľností 1992-2002. Bratislava : Západoslovenské tlačiarne, a.s., 2002. 119 s. ISBN 80-968463-1-0.
KUBIČKA, O. -- ZAJAC, J. -- HURAJT, Ľ. Oceňovanie nehnuteľností 2002. Bratislava : Západoslovenské tlačiarne, a.s., 2002. 78 s. ISBN 80-968463-2-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 222

ABCDEFX
26,1 %26,1 %25,7 %16,2 %5,9 %0 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: