17. 6. 2019  21:04 Adolf
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_DS-MIEST - Dejiny PP (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_DS-MIEST
Názov predmetu: Dejiny PP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie predmetu je podmienené povinnou účasťou na výučbe v plnom rozsahu, aktívnou účasťou, ako aj odovzdaním elaborátu zadaní v požadovanej kvalite a hodnotení min. vyhovel.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje základné informácie o historickom vývoji priestorového plánovania a štruktúr osídlenia a objasňuje v historickom priereze dejinné súvislosti ich formovania ako východisko pre pochopenie vývojových zákonitostí a pre využitie poznatkov pre prácu súčasného priestorového plánovača.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehistorické formy osídlenia, vznik prvých sídiel, zmeny v spôsobe obživy a geografické podmienky ako vývojový determinant. Formovanie osídlenia starovekých kultúr s dôrazom na potamické oblastí, potreba riadenia prostrednictvom plánovania, plánovacie koncepty a ich determinácia. Historické väzby antického obdobia na potamické kultúry a nové impulzy pre rozvoj sídiel a plánovanie v antickom Grécku a Rímskej ríši. Stredoveké osídlenie v Európe, problémy stredovekých miest a plánovacie počiny. Renesancia ako obdobie obrody v plánovaní rozovja miest, dejinné nadväznosti a inovácie, vizionárske koncpety. Spoločenský a technologický vývoj a štruktúry osídlenia v baroku, sídla a krajina. Klasicistické koncepcie sídiel, myšlienky humanizmu a zrod utopistických koncepcií. Premeny sídiel a krajiny v kontexte rozvoja kapitalizmu, problémy a ich plánovacie riešenia, doprava ako determinujúci fenomén štruktúr osídlenia, XX. storočie - integrita a polarita vývojových tendencií v rozdelenom svete, manifesty a plánovacie paradigmy, XXI. storočie koncepty soft a inteligentných sidiel, miest s nízkou produkciou CO2 a spotrebou energie, vizionárske riešenia extraterestriálnych štruktúr
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ECKARDT, F. -- ZSCHOCKE, M. Mediacity. Weimar : Bauhaus-Universität, 2006. 247 strany. ISBN 978-3-86068-297-5.
FINKA, M. Mediacity - Theoretical and Conceptual Contexts. In ECKARDT, F. -- ZSCHOCKE, M. Mediacity. Weimar : Bauhaus-Universität, 2006, s. 63--86. ISBN 978-3-86068-297-5.
FINKA, M. Sustainable territorial development and concepts of polycentricity in Slovak territorial development. Urban Research & Practice, s. 333--343. ISSN 1753-5069.
FINKA, M. -- BUČEK, Š. -- HUSÁR, M. -- BLÁHA, P. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PASEČNÁ, I. -- MÜLLER, C. -- BUČEK, M. -- ONDREJIČKA, V. -- A KOL., a kol. Formy sídelných štruktúr pre rozvoj mesta. Wien: Stadtentwicklung, 2011. 167 s. ISBN 978-3-902576-52-1.
FINKA, M. -- BUČEK, Š. -- HUSÁR, M. -- BLÁHA, P. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PASEČNÁ -CHVOSTAĽOVÁ, I. -- MÜLLER, C. -- BUČEK, M. -- ONDREJIČKA, V. -- A KOL. Patterns for New Urban Developments. Urban Development Vienna, 2011. 167 s. ISBN 978-3-902576-50-7.
FINKA, M. -- BUČEK, Š. -- HUSÁR, M. -- BLÁHA, P. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PASEČNÁ, I. -- MÜLLER, C. -- BUČEK, M. -- ONDREJIČKA, V. -- A KOL., a kol. Siedlungsformen für die Stadterweiterung. Wien: Stadtentwicklung, 2011. 167 s. ISBN 978-3-902576-49-1.
FINKA, M. Evolving frameworks for regional development and spatial planning in the new regions of the EU. In Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning: knowledge and policy development in an enlarged EU. Abingdon : Routledge, 2011, s. 103--125. ISBN 978-0-2038-4297-3.
FINKA, M. -- LINZ, G. -- MUELLER, B. Rise and Decline of Industry in Central and Eastern Europe. 1.. vyd. Berlin : Springer Verlag, 2004. 274 strany. ISBN 3-540-40478-3.
BUCHER, U. -- FINKA, M. The electronic city: Future urban research in Europe 1. Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008. ISBN 978-3-8305-1452-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 209

ABCDEFX
25,8 %24,9 %23,4 %17,7 %7,7 %0,5 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Milan Husár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: