20. 6. 2019  7:39 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_EVUPRPOZ - Evidencia a úprava pozemkov (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_EVUPRPOZ
Názov predmetu: Evidencia a úprava pozemkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné poznatky o evidencii a úprave pozemkov v nadväznosti na priestorové plánovanie a manažment a v kontexte s plantou legislatívou SR.
 
Stručná osnova predmetu:
Vývoj vlastníckeho práva a evidencie pozemkov na Slovensku
Katastrálny zákon (č.162/1995 Z. z.): predmet a obsah, katastrálne konanie, geometrický plán
Vyhláška č. 162/1995 Z. z.: evidencia nehnuteľností, súbor geodetických informácií, súbor popisných informácií, druhy pozemkov
Zákon o pozemkových úpravách (zákon č. 330/1991 Zb.): obsah pozemkových úprav, obvod pozemkových úprav, orgány štátnej správy, účastníci pozemkových úprav, konanie o pozemkových úpravách, projekt pozemkových úprav, vykonanie pozemkových úprav
Register obnovenej evidencie pozemkov
Vyvlastňovacie konanie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MORAVEC, M. Inovatívne prístupy k využitiu pozemkových úprav, záverečná práca, vedúci práce M.Finka. Bakalárska práca. STU, 2013.

Odporúčaná:
Zákon č.162/1995 Z. z o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon o pozemkových úpravách (Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 221

ABCDEFX
48,0 %24,0 %17,6 %8,6 %1,8 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: