27. 6. 2019  4:06 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_KRPL - Krajinné plánovanie (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_KRPL
Názov predmetu: Krajinné plánovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola - hodnotenie seminárnych prác min. 56 bodov
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet podáva výklad krajinného plánovania ako vedecko-odbornej a praktickej činnosti zameranej na stanovenie ekologicky optimálneho využitia krajiny a integrovaný manažment krajiny. Študenti získajú prehľad o praktickom fungovaní väzieb krajinného plánu na súvisiace plánovacie dokumentácie (najmä územný plán, plán manažmentu povodia, územný systém ekologickej stability a pod.) a na projekty pozemkových úprav. Získajú tiež poznatky o Európskom dohovore o krajine a jeho programe implementácie v rámci Slovenska. V predmete sú zaradené aj nové metódy štúdia ekosystémov, krajiny, najmä zásady a príčiny vzniku globálnej zmeny. Nástroje a postupy sledovania GZ. Dopady GZ na funkciu a stabilitu krajiny. V rámci praktickej časti predmetu si študenti precvičia vybrané metodické postupy, ktoré sa používajú pri vypracovaní krajinného plánu alebo krajinných štúdií.
 
Stručná osnova predmetu:
1.prednášky (dotácia 24/0)
 
a.Krajinná ekológia ako vedecký základ krajinného plánovania;
b.klasifikácia metodických postupov krajinného plánovania v historickom pohľade;
c.postavenie krajinného plánovania v plánovacom procese na Slovensku; súčasné legislatívne zabezpečenie krajinného plánu v SR;
d.väzba krajinného plánu na súvisiace plánovacie dokumentácie a odvetvové plány;
e.postup tvorby krajinného plánu, metódy a metodické postupy využiteľné pri tvorbe krajinného plánu; stanovenie limitov a výberu nelimitovaných aktivít;
f.Európsky dohovor o krajine a národný program jeho implementácie; typológia krajiny a jej využitie v krajinnom plánovaní a ďalších plánovacích procesoch;
g.pozemkové úpravy a ich prepojenie na krajinné plánovanie;.
h.základné nástroje krajinného plánovania a krajinnej architektúry, prírodno-environmentálne, socio-kultúrne, technicko-územné aspekty tvorby,
i.špecifické úlohy krajinného plánovania a krajinnej architektúry v sídelnom prostredí, špecifické úlohy krajinného plánovania a tvorby krajinnej architektúry v mimosídelnom prostredí.

2.cvičenia (dotácia 0/12)
 
a.Krajina a prvky v krajine, analýza krajinného prostredia,
b.Tvorivé uchopenie krajinného prostredia v dimenzii detailu.
c.Postup tvorby krajinného plánu, metódy a metodické postupy využiteľné pri tvorbe krajinného plánu.
d.Stanovenie limitov a výberu nelimitovaných aktivít.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠÍKOVÁ, P. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ŠPIRKOVÁ, D. Priestorové plánovanie: vysokoškolský učebný text. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. 261 s. ISBN 978-80-223-2741-1.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske aspekty problematiky tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. In: KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava: Katedra krajinnej ekológie, UK v Bratislave, 1. vydanie, 2010, s. 174--181. ISBN 978-80-227-3354-0. Bratislava: Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2010. 326 s. ISBN 978-80-227-3354-0.
BREUSTE, J. -- KOZOVÁ, M. -- FINKA, M. European IALE conference 2009. Terra Spectra STU.Planning Studies, s. 54--56.
FINKA, M. -- KOZOVÁ, M. Európska krajina-jej ochrana, plánovanie a manažment: Editoriál. Životné prostredie, 38. s. 113. ISSN 0044-4863.
RUŽIČKA, M. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠOVIČOVÁ, R. -- FINKA, M. -- OŤAHEĽ, J. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- SUPUKA, J. Krajinná ekológia ako vedecký základ krajinného plánovania. In KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, s. 5--25. ISBN 978-80-227-3354-0.
KOZOVÁ, M. -- FINKA, M. Krajinoekologické plánovanie v rozšírenej Európskej únii /Záver z konferencie/: Landscape planning in the enlarged european union (conclusions of the conference). ALFA: planning studies, s. 29--30. ISSN 1135-2679.
PETRÍKOVÁ, D. -- FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava: Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2010. 326 s. ISBN 978-80-227-3354-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

ABCDEFX
22,4 %24,5 %20,4 %22,4 %10,3 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Viera Baštáková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: