15. 6. 2019  23:08 Vít
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_AJ2_V-S - Anglický jazyk - všeobec. jazyk - stredne pokročilí (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_AJ2_V-S
Názov predmetu: Anglický jazyk - všeobec. jazyk - stredne pokročilí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
PODMIENKY ZÍSKANIA ZÁPOČTU:
Účasť na seminároch. Prezentácia odbornej témy na seminároch. Odovzdanie všetkých vypracovaných zadaní. Písomný test s úspešnosťou min. 66%.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom seminárov je dosiahnuť aktívne zvládanie komunikačných kompetencií a stratégií na úrovni B1 v takom rozsahu, aby sa zabezpečil plynulý prechod do kurzu odbornej komunikácie. Predmet je zameraný na systematizáciu komunikačných jazykových zručností, upevnenie základných gramatických štruktúr, nácvik prezentačných techník a rozšírenie všeobecnej a všeobecne technickej lexiky.
 
Stručná osnova predmetu:
OBSAH PREDMETU:
01. Presentation techniques.
02. Troubleshooting.
03. Malfunction adjectives.
04. Passive voice -- revision.
05. Large numbers and fractions.
06. Metrics of a construction project.
07. Modal verbs.
08. Explaining rules.
09. Identifying faults.
10. Hazards and safety precautions.
11. Instructions and procedures.
12. Final written test.
13. Course evaluation.

UČEBNICA:
Hollett, V./Sydes, J.: TECH TALK pre-intermediate, Oxford University Press 2005 (Unit 6-9)
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebné materiály sú aktualizované vždy na začiatku semestra.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

ABCDEFX
38,6 %28,1 %24,6 %3,5 %5,2 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: