27. 6. 2019  7:08 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_AJ2_O-P - Anglický jazyk - odborná komunikácia - pokročilí (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_AJ2_O-P
Názov predmetu: Anglický jazyk - odborná komunikácia - pokročilí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči štud. programu Priestorové plánovanie a manažment: Aktívne písomné a ústne zvládanie špecifických komunikačných zručností vo vybratých oblastiach odborného jazyka v oblasti priestorového plánovania a manažmentu.
 
Stručná osnova predmetu:
OBSAH PREDMETU:
01. Presentation techniques.
02. Troubleshooting.
03. Malfunction adjectives.
04. Passive voice -- revision.
05. Large numbers and fractions.
06. Metrics of a construction project.
07. Modal verbs.
08. Explaining rules.
09. Identifying faults.
10. Hazards and safety precautions.
11. Instructions and procedures.
12. Final written test.
13. Course evaluation.

UČEBNICA:
Hollett, V./Sydes, J.: TECH TALK pre-intermediate, Oxford University Press 2005 (Unit 6-9)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARCHLEBOVÁ, J. -- BREČKOVÁ, D. -- MOTEŠICKÁ, Z. English in Spatial Planning. Bratislava : FA STU- ROAD, 1999. 175 s. ISBN 8096751182.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

ABCDEFX
42,9 %17,9 %17,9 %17,9 %3,4 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: