3. 8. 2020  20:28 Jerguš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_STAT-SK - Štátna skúška (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I_STAT-SK
Názov predmetu:
Štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
priestorové plánovanie - inžiniersky (povinný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátna skúška hodnotená v zmysle platných predpisov pre hodnotenie skúšok ako štátna skúška zložená z viacerých častí.
Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky podľa č. 19 bod 2 Študijného poriadku STU a jej hodnotenie sa započítava do hodnotenia štátnej skúšky, ktorej celkový výsledok sa počíta ako aritmetický priemer jednotlivých súčastí podľa čl. 19 bod 10 a 11 Študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
preverenie schopnosti integrovať získané vedomosti v oblasti teórie a metodológie priestorového plánovania
 
Stručná osnova predmetu:
Preverenie schopnosti integrovať vedomosti z prierezových a participujúcich disciplín v rámci teórie a metodológie priestorového plánovania
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 106

AB
C
D
E
FX
51,9 %
22,6 %14,2 %
9,4 %
1,9 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: