19. 6. 2019  22:48 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_ZP - Záverečná práca a obhajoba záverečnej práce (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_ZP
Názov predmetu: Záverečná práca a obhajoba záverečnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie13 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 14
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné hodnotenie na kontrolách rozpracovanosti a obhajobe práce formou štátnej škúšky.
Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky podľa č. 19 bod 2 Študijného poriadku STU a jej hodnotenie sa započítava do hodnotenia štátnej skúšky, ktorej celkový výsledok sa počíta ako aritmetický priemer jednotlivých súčastí podľa čl. 19 bod 10 a 11 Študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Preukázať schopnosť absolventa v oblasti praktickej aplikácie teoretických znalostí z problematiky metodológie inventarizačných a analytických prác a tvorby koncepčných dokumentov rozvoja na sídlenej a regionálnej úrovni
Preukázať praktické zručnosti a schopnosti vo verbálnom i grafickom vyjadrovaní konceptuálnych riešení špecifických problémov udržateľného rozvoja priestorových štruktúr osídlenia.
 
Stručná osnova predmetu:
praktickáaplikácie teoretických znalostí z problematiky metodológie inventarizačných a analytických prác a tvorby koncepčných dokumentov rozvoja na sídlenej a regionálnej úrovni
Návrh konceptuálnych riešení špecifických problémov udržateľného rozvoja priestorových štruktúr osídlenia
Uplatnenie relevantných metód zberu údajov a inventarizácie, analýzy a vyhodnotenie dát,vrátane teoretických východísk posúdenie rozvojového potenciálu územia a kontextov jeho rozvoja, rozbor možností rozvoja a stanovenie cieľov
Syntéza stretov záujmov funkčných zložiek a zámerov rozvoja, subjektov územného rozvoja analyzovaného územia, určenie komplexnej stratégie riešenia problému a návrh operacionalizácie
Prieskumy a rozbory pre praktickú aplikáciu, spracovanie širších vzťahov
Spracovanie konceptu riešenia vo variatnoch, spracovanie komplexného výkresu riešenia
Spracovanie vybraných doplňujúcich výkresov
Spracovanie elaborátu textovej správy k výkresovej časti
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82

ABCDEFX
52,4 %29,3 %15,9 %2,4 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: